Výstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Výstupní lékařská prohlídka se řadí mezi pracovnělékařské prohlídky společně s vstupní prohlídkou, prohlídkou periodickou a mimořádnou. Kdy se provádí výstupní lékařská prohlídka a jaké jsou náležitosti žádosti o ni?

Výstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Problematika lékařských prohlídek je zpracována ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. (vyhláška o specifických zdravotních službách). Za pracovnělékařské prohlídky jsou považovány následující:

  • Vstupní prohlídka, prohlídka periodická, prohlídka mimořádná. Tyto prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci.
  • Výstupní lékařská prohlídka
  • Lékařská prohlídka po skončení rizikové práce

Výstupní lékařská prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Výstupní lékařská prohlídka se provádí při ukončení pracovněprávního vztahu. Dále se provádí také při převedení na práci se sníženou zdravotní náročností (práce se sníženými riziky nebo práce konaná za příznivějších podmínek, než práce původní). Na základě lékařské prohlídky poté lékař vydává lékařský posudek.

Kdy se neprovádí výstupní lékařská prohlídka

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí v případě, že je práce zařazena do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Neprovádí se také, pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz.

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí jde-li o výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

Jaké jsou náležitosti pracovnělékařských prohlídek

Žádost o provedení pracovnělékařských prohlídek (vstupní, periodické, výstupní) by měla obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje zaměstnavatele. Identifikační údaje zaměstnavatele zahrnují název firmy, adresu sídla zaměstnavatele. Popřípadě adresu místa podnikání, jméno (popřípadě jména), příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. Identifikační údaje zahrnují název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec. Dále je nutné dodat identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno (popřípadě jména) a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště. Důležité je také doplnit údaje o pracovním zařazení zaměstnance, informace o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech. Žádost musí obsahovat o jaký druh požadované pracovnělékařské prohlídky zaměstnavatel žádá a důvod k provedení prohlídky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23416 (bozpcentrum.cz#24)


Přidat komentář