Pracovní pozice Technik BOZP a PO

Technik BOZP seznamuje zaměstnavatele s povinnostmi v oblasti BOZP, které vyplývají z právních a ostatních předpisů a/nebo technických norem. Provádí preventivní kontroly míst pracovního výkonu, provádí školení BOZP, spolupracuje při identifikaci, hodnotí rizika a navrhuje opatření k jejich odstraňování nebo minimalizaci.

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a to s ohledem na rizika. Toto ukládá zákon. (Zákoník práce). Cílem tohoto snažení je, aby se zaměstnanci vraceli domů z práce zdraví.

Zdraví nebo úrazy a nemoci z povolání?

Dobrá péče o BOZP by měla vést k faktu, že zaměstnanci budou chodit domů zdraví a zaměstnavatelé nebudou mít problémy s těžkými nebo dokonce se smrtelnými úrazy (např. pády z výšek), nebudou muset řešit nemoci z povolání (např. z hluku, vibrací, prachu, přetížení…) s následnými odškodněními (bolestné, ušlé mzdy, ztráta společenského a pracovního uplatnění při trvalých následcích…), protože se žádné vážné úrazy popř. nemoci nebudou u zaměstnanců vyskytovat.

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Přiměřená investice do zajištění BOZP by se pak zaměstnavateli měla vrátit nejenom v bezproblémovém chodu firmy, společnosti nebo instituce. Při najmutí schopného odborníka přes BOZP (osoby odborně způsobilé v prevenci rizik) může dojít i k úsporám, např. při koupi vhodných OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), platbách za zákonem vyžadované úkony (např. kategorizace prací - kde se dá ušetřit někdy i desítky tisíc za měření, technologické postupy, revize, dokumentace BOZP) provádění zbytečných úkonů popř. při sporných okamžicích při kontrole státním odborným dozorem.

Pojem odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik je dobře známý. Rovněž i zkratka OZO v prevenci rizik. Zákonem č. 309/2006 Sb. byl zaveden pojem „odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik“ (OZO), která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je stanoveno několik podmínek pro získání této kvalifikace – dosažení věku 18 let, minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v oboru a složení zkoušky u držitele akreditace, zkouška se opakuje každých pět let.

Základem je vyhodnotit rizika

Prioritní povinností zaměstnavatele je tedy rizika vyhledávat, zjišťovat příčiny a zdroje rizik a stanovovat opatření pro odstranění nebo minimalizaci rizik. Pro to, aby byla péče o BOZP v souladu s příslušnými předpisy, musí zaměstnavatel plnit spoustu úkolů vyplývajících právních předpisů, což jsou např. zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále pak musí být dodržována opatření v ostatních předpisech což jsou např. i české nebo evropské normy. Asi není novinkou, že jak právní tak ostatní předpisy jsou stále měněny a upravovány.

Při souběžně vykonávaných pracích zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, se musí zaměstnavatelé informovat navzájem o rizicích vyplývajících z jejich činností (aby nedošlo ke zranění cizími osobami). U větších staveb již dnes je práce s pohledu BOZP koordinována, takže je samozřejmostí, poskytnutí požadovaných dokladů koordinátorovi..

Kdo je Technik BOZP?

Povinností zaměstnavatele je zajistit provádění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilou osobou (buďto zaměstnancem popř. dodavatelem, u menších se vyřaduje aby šlo alespoň o osobu znalou). Tento odborník ("bezpečností technik") odborně způsobilý v prevenci rizik (nebo-li v BOZP) by měl garantovat, aby činnost v prevenci rizik (prevencí rizik se rozumí zejména dodržování předpisů o BOZP) byla smysluplná, účinná a efektivní.

Náplň práce technika BOZP

Provedení kategorizace prací coby prevence vzniku nemocí nebo náběhu na nemoc z povolání a zavést opatření vč. seznámení zaměstnanců vyloučením možnosti pracovat v riziku školení zaměstnanců o BOZP - seznámení s předpisy, návody, vnitřní legislativou (pokyny, pokyny, pokyn, zákazy, příkazy …) odborná školení zdravotní prohlídky technická opatření vydání pokynů (vnitřní legislativa firmy) stanovení pracovních postupů až po ochranné pracovní pomůcky koordinace BOZP při souběžné práci na jednom pracovišti s jinými firmami dechové zkoušky na alkohol (pokud se nejedná o degustátory) Pro to, aby byla péče o BOZP smysluplná a ekonomická musí být stanoven nějaký řád - systém. V něm se určí konkrétní úkoly, zodpovědnosti i motivace.

Časté změny legislativy v oblasti bezpečnosti práce

Stále dochází ke změnám v předpisech týkajících se bezpečnosti práce (BOZP) popř. k rušení a vzniku nových předpisů, takže je legislativa stále "na pochodu". Toto vyžaduje spoustu času na hlídaní těchto změna a provádění opatření z těchto nových předpisů, např.úprav firemních dokumentů a následné provádění seznámení s těmito změnami.

Náplň práce externího Technika BOZP a PO

Určitě se vyplatí najmout si pro řešení problematiky a tvorbu dokumentů + hodnocení rizik odborného pracovníka, třeba i dodavatele, což je u menších a středních firem méně nákladné, který vše sleduje a neřeší jiné problémy než li ty z oblasti BOZP.

Kdo už má zaběhnutý systém péče o BOZP snadněji zavádí systémy řízení jakosti a kvality dle ISO - což šetří čas i peníze.

ENERGOM Projekty a.s.

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrana CBOZP ČR

Přijme uchazeče na pracovní pozici Technik BOZP a Po pro centrálu v Praze a pobočku v Ostravě.

Technik BOZP a PO

Společnost ENERGOM Projekty a.s. hledá nové kandidáty (vhodné i proi absolventy s praxí) na pracovní pozici technik/čka BOZP a PO, kteří budou mít komplexní zodpovědnost za oblast BOZP a PO u obchodních partnerů.

Hlavní pracovní nápň technika BOZP a PO

 • Školení BOZP a PO
 • Vyhodnocování rizik v oblasti BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP a PO
 • Kontrola dodržování právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP a PO
 • Zajišťování činností vyplývajících z legislativy BOZP a PO
 • Zastupování klientů v případě státních kontrol, poradenství

Pro práci technika BOZP a PO je požadováno:

 • SŠ/VŠ vzdělání (v oboru BOZP výhodou)
 • odborná způsobilost v prevenci rizik, odborná způsobilost v požární ochraně (koordinátor - BOZP výhodou)
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič/ka
 • Znalost současné platné legislativy v oblasti BOZP a PO
 • Komunikační dovednosti, pozitivní a vstřícný přístup k obchodním partnerům
 • Reprezentativní vystupování a jednání Zodpovědnost, samostatnost, kreativitu, osobní přistup k projektům Flexibilitu

Výhody práce technika BOZP a PO u společnosti ENERGOM Projekty a.s.:

 • Zajímavá práce ve stabilní a perspektivní společnosti
 • Služební telefon, notebook, služební auto
 • Zaškolení specialistou v oboru BOZP a PO
 • Kariérní růst
 • Pravidelné vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

V případě zájmu kontaktujte společnost ENERGOM Projekty a.s. zde ->

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id33335


Přidat komentář