Platnost vstupní lékařské prohlídky

Při vstupu do nového zaměstnání je zaměstnanec povinen projít vstupní lékařskou prohlídkou. Jakou platnost má tato vstupní lékařská prohlídka a kdy je nutné prohlídku opakovat?

Práva, povinnosti a pravidla pracovnělékařských prohlídek upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „ZP“) a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen před uzavřením pracovní smlouvy poslat zaměstnance ke vstupní lékařské prohlídce. Zaměstnavatel je povinen sepsat s budoucím zaměstnancem dohodu o úhradě vstupní lékařské prohlídky. Pokud není sjednána dohoda o úhradě vstupní lékařské prohlídky, platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí uchazeč o zaměstnání. V případě, že dojde k uzavření pracovně právního vztahu, hradí ji vždy zaměstnavatel.

Platnost vstupní lékařské prohlídky

Ukončením pracovněprávního vztahu zaniká platnost lékařského posudku. Když se jedná o posudek vydaný za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, platí jeho závěr i ve vztahu k dalšímu pracovněprávnímu vztahu, pokud došlo k jeho uzavření nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení toho předchozího, jde o pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a v době od ukončení předchozího pracovněprávního vztahu nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby.

Periodické lékařské prohlídky

Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce.

V kategorii první se prohlídka zaměstnance provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

V druhé kategorii se provádí periodická lékařská prohlídka jednou za 5 let nebo jednou za 3 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku. V kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky. V kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Kategorie práce

Kategorizace prací vyjadřuje hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců. Kategorizace se provádí na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců.

Do kategorie první spadá práce, při níž podle současného poznání, není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie druhá je práce, při níž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány.

U třetí kategorie práce jsou hygienické limity překračovány a opakovaně se vyskytují nemoci z povolání.

U čtvrté kategorie je vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možné vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka

Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Zaměstnavatel posílá zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku v okamžiku, kdy má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Zaměstnavatel má ale také povinnost poslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku v okamžiku, kdy si o ni sám zaměstnanec zažádá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23415 (bozpcentrum.cz#23)


Diskuze a zkušenosti

renata | 11.05.2017 13:52
Platí se periodická prohlídka?Děkují.

Redakce | 14.05.2017 09:57
Pracovnělékařské prohlídky hradí zaměstnavatel. Výjimkou je posuzování zdravotního stavu a sledování zdravotního stavu u nemocí z povolání, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada veškerých služeb poskytovaných poskytujícím lékařem je smluvní, záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a tímto poskytovatelem. Odlišná je úhrada vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovněprávního vztahu. V souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách hradí tuto prohlídku osoba ucházející se o zaměstnání, ovšem jestliže je uzavřen pracovněprávní vztah, hradí ji zaměstnavatel. Pokud se ale vzájemně nedohodli jinak.

Ria | 31.07.2017 23:29
Zdravím,jak postupovat,když má smluvní podnikový lékař u sebe(podle mě dostačující)informace o tom,že po pracovním úrazu,jsem OZZ,mám podle lékařských zpráv trvalé následky,před úrazem jsem na nic nemarodila...atd.Ten doktor má udělat mimořádku s prohlášením o dlouhodobé zdrav.nezpůsobilosti-kvůli výpovědi(trvám na tom aby dopsal do tiskopisu-PROČ-pro ÚP)ale on odmítá,vyžaduje stále nové a další "důkazy"s tím,že když to napíše-může být za to soudně popotahován......a vše se vleče....(proč nejsou lékaři poučeni,že pokud napíšou něco jiného než --způsobilý--měli by k tomu napsat odůvodnění?)


Přidat komentář