Závodní preventivní péče - Stanovisko České lékařské komory


Organizace jsou povinny dle S 40 zákona č. 20/1966 Sb. zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Ta je poskytována dle § 35 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb. zařízeními závodní preventivní péče (závodní lékaři, závodní polikliniky event. závodní nemocnice).

Činnost závodního lékaře (odbornost 001, výjimečně 002) zahrnuje komplexní činnost - kontroly závodu, poradenskou činnost, poskytování první pomoci, periodické preventivní prohlídky zaměstnanců, dispenzární preventivní prohlídky u osob s hlášenou nemocí z povolání a u osob pracujících v riziku, resp. po ukončení expozice mimořádné, vstupní a výstupní prohlídky. Závodní lékař ev. zajistí potřebná komplementární, resp. odborná vyšetření, uzavírá prohlídku posudkovým závěrem.

Část závodní preventivní péče, hrazenou ze zdravotního pojištění, spec1fikuje § 35 zákona č. 48/1997 Sb., vč. specifikace úhrady závodních preventivních, mimořádných a dalších prohlídek u zaměstnanců konkrétních profesních skupin (s odvoláním na § 11 - 14 Směrnice MZ č. 49/1967 ve znění Směrnice MZ č. 17/1970).

Zbývající část činnosti závodního lékaře

(poradenská činnost, kontroly závodu, preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, vyjma vyjmenovaných skupin) je hrazena zaměstnavatelem. Vstupní prohlídky jsou hrazeny pacientem, pokud je dobrovolně neuhradí zaměstnavatel.

Podmínkou úhrady preventivních prohlídek zaměstnanců u profesních skupin vyjmenovaných v § 35 zákona č. 48/1997 Sb. ze zdravotního pojištění je smlouva o poskytování komplexní závodní preventivní péče mezi závodním lékařem a závodem.

Preventivní prohlídka zaměstnance obsahuje tyto části:

 • kompletní anamnestické údaje
 • fyzické vyšetření pacienta
 • event. další vyšetření (audio. lab. - většinou totožná s požadavky hygienika u rizik. resp. u nemocí z povolání)
 • diagnostický závěr
 • posudkový závěr event. okamžité zahájení léčby. resp. opatření k zamezení zhoršení zdravotního stavu pacienta.

Organizace je ze zákona oprávněna určit zaměstnanci závodního lékaře. Tím není dotčeno právo pacienta na svobodnou volbu ošetřujícího lékaře.

Pokud z rozhodnutí závodu není určený závodní lékař totožný s ošetřujícím (registrujícím) praktickým lékařem, vyžádá si zvolený závodní lékař od ošetřujícího praktického lékaře před zahájením preventivní prohlídky podrobný výpis z dokumentace, pacienta, minimálně výpis od poslední, jím provedené závodní preventivní prohlídky tohoto pacienta (v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.).

Výpis dokumentace pacienta obsahuje:

 • podrobné anamnestické údaje,
 • opis event. kopií všech komplementárních vyšetření, ev. jejich závěrů, kopie, ev. závěry všech odborných vyšetření za poslední 3 roky, resp. od poslední závodní preventivní prohlídky,
 • informace o dispenzarizaci pacienta,
 • údaje o očkování, zejména TAT,
 • výčet PN s uvedením dg. od poslední závodní preventivní prohlídky,
 • údaje o aktuální léčbě, resp. zdravotním stavu pacienta,
 • diagnostický závěr.

Shora uvedený výpis zdravotní pojišťovna nehradí - viz stanovisko VZP (číslo není uvedeno) - je hrazen praktickému lékaři závodem. Takto koncipovaný výpis odpovídá podrobnému výpisu z dokumentace (kód 01040 na rozdíl od stanoviska VZP).

Závodní lékař je po provedení závodní preventivní prohlídky zaměstnance povinen:

 • informovat ošetřujícího praktického lékaře o zjištěných skutečnostech, vč. výsledků, ev. komplementárních a odborných vyšetření (viz § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997),
 • zahájit v nutných případech léčbu pacienta a informovat o tom praktického lékaře,
 • informovat závod o výsledku preventivní prohlídky, ev. o nutných opatřeních (jen posudkový závěr),
 • zahájit řízení při podezření na profesionální chorobu.

Zmíněné body vyjma bodu 3) jsou u vyjmenovaných profesních skupin hrazeny ze zdravotního pojištění.

Zdroj : Česká lékařská komora

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25549


Přidat komentář