Vstupní lékařské prohlídky od 1. 1. 2014

Vstupní lékařská prohlídka je nezbytnou součástí zařazení do pracovního procesu podobně jako školení bezpečnosti práce. V případě, že zaměstnanec nemá vstupní lékařskou prohlídku, je považován za zdravotně nezpůsobilého.

Požadavky na vstupní lékařskou prohlídku vycházejí z vyhlášky č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o specifických zdravotních službách.

Pracovnělékařské služby se považují za zdravotní služby preventivní. Pracovnělékařské služby hodnotí vliv pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví. Pracovnělékařské služby se skládají z preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu. To vše je konáno za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Poskytování pracovnělékařských služeb se odvíjí podle toho, do jaké kategorie prací spadá vykonávaná práce.

Kategorie práce

Do kategorie první spadá práce, kde není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (např. administrativní práce atd.) Do druhé kategorie spadá práce, při které nejsou překračovány hygienické limity. Do třetí kategorie spadá práce, při které jsou překračovány hygienické limity. Do čtvrté kategorie spadá práce s vysokým rizikem ohrožení zdraví. O čím vyšší kategorii se jedná, tím častěji musí zaměstnanec docházet na pravidelné lékařské prohlídky.

V souladu se zákonem o specifických zdravotních službách musí zaměstnavatel, který zaměstnává současně zaměstnance, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Tím může být specialista v oboru pracovního lékařství nebo praktický lékař.

Pod číslem 267/2015 Sb. byla publikována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která obsahuje podrobný výčet jednotlivých a konkrétních skutkových podstat správních deliktů, a to mj. na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb (nově ustanovení § 92h zákona).

Vstupní lékařská prohlídka

Vstupní lékařskou prohlídku vyžaduje zaměstnavatel v okamžiku uzavření pracovního poměru, u dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, když to stanoví zákon.

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Vstupní lékařská prohlídka je ve většině případů hrazena osobou ucházející se o zaměstnání. Každý zaměstnanec musí projít vstupní lékařskou prohlídkou, jinak bude považován za zdravotně nezpůsobilého. Pokud zaměstnanec prohlídku odmítne, pohlíží se na něj, jako by byl pro výkon práce zdravotně nezpůsobilý. Zaměstnavatel je pak oprávněn rozvázat s ním pracovní poměr.

Zaměstnavatel poté zařazuje zaměstnance k práci podle závěrů lékařských posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnance. V případě, že o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen odeslat jej na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Stejně tak má zaměstnavatel právo poslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatel musí vybavit zaměstnance žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách.

Periodické lékařské prohlídky

Kromě vstupní lékařské prohlídky musí zaměstnanec projít také periodickými lékařskými prohlídkami a to v závislosti na tom, v jaké kategorii práce se nachází. V první kategorii je nutné opakovat prohlídku jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. V druhé kategorii je vhodná periodická lékařská prohlídka jednou za 5 let nebo jednou za 3 roky u zaměstnance, který dovršil 50. let věku. V kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky. V kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23425 (bozpcentrum.cz#22)


Diskuze a zkušenosti

Lydie | 20.10.2017 15:09
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na platnost vstupních prohlídek. JAk dlouho trvá a zda-li závisí na kategorii práce. Děkuji


Přidat komentář