Vstupní školení zaměstnanců BOZP

Každý nový zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení plynou ze zákona a jsou povinná. Stejně jako záznam v dokumentaci BOZP o jejich provedení.

Termín vstupní školení BOZP v zákoníku práce sice není přímo uvedený, ale totéž školení je zde uvedeno pod označením - školení zaměstnanců při nástupu do práce. Termín vstupní školení BOZP je však vžitý v praxi a běžně se používá. Jde vlastně o základní školení BOZP, které následně doplňuje školení na pracovním místě. Bez obou těchto školení nemůže nový zaměstnanec začít ve firmě pracovat.

Vstupní školení zaměstnanců BOZP

Školení zaměstnanců při nástupu do práce je povinné. Probíhá v první den nástupu do práce a je tedy součástí pracovní doby nového zaměstnance. Zaměstnanec před samotným započetím práce se musí seznámit s chodem celé firmy, jejími bezpečnostními předpisy a bezpečnostními předpisy úzce souvisejícími se samotnou pracovní náplní zaměstnance. Toto seznámení probíhá ve dvou školeních. První vstupní školení má všeobecnou podobu a druhé je pak úzce specializované na samotné pracoviště. O obou školeních je nutné vést přesné záznamy. Záznam o školení je nutné zanést do dokumentace o BOZP. V záznamu by mělo být uvedeno datum školení, jeho osnova, způsob a výsledek ověření znalostí, jméno a podpis školitele a podpis školeného zaměstnance. Zaměstnanec, který prošel vstupním školením BOZP, toto stvrzuje svým podpisem v prohlášení, které se zakládá k jeho pracovní smlouvě. U malých firem je možné spojit obě vstupní školení v jedno.

Obecné vstupní školení zaměstnanců BOZP

Obecné, nebo také základní školení BOZP má za úkol seznámit nového zaměstnance s chodem firmy a jejími bezpečnostními předpisy. Většinou se v rámci školení probírají tyto body:

 • povinnosti zaměstnance plynoucí z pracovního poměru, základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí,
 • zařazení zaměstnance podle pracovních činností do kategorií,
 • pravidelné preventivní lékařské prohlídky související s pracovním zařazením zaměstnance,
 • rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce zaměstnance a opatření na ochranu před působením těchto rizik,
 • zásady bezpečného chování na pracovišti,
 • zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • zásady bezpečné manipulace s břemeny,
 • používání osobních ochranných pracovních prostředků zajištění první pomoci při pracovním úrazu,
 • zákaz vykonávat práce bez příslušného osvědčení.

Vstupní školení zaměstnanců BOZP na pracovišti

Vstupní školení na pracovišti následuje hned po obecném školení. Může být realizováno v jeden den, nebo následující den, ale vždy v den zařazení zaměstnance na pracoviště. Bez této části vstupního školení nesmí zaměstnanec začít vykonávat svou práci. Tuto část školení většinou provádí nadřízený zaměstnanec podle následujících bodů:

 • zařazení zaměstnance na určené pracovní místo, seznámení s druhem, způsobem a postupem práce,
 • informace o bezpečném výkonu práce, seznámení se schválenými pracovními postupy, používáním předepsaných ochranných prostředků, seznámení se zákazy některých činností při práci,
 • seznámení s předvídatelnými riziky vykonávané práce a opatřeními na ochranu před jejich působením,
 • seznámení s nejčastějšími možnými úrazy na daném pracovišti v důsledku porušení pracovních postupů, předpisů a pokynů BOZP,
 • seznámení s udržováním pořádku na pracovišti,
 • seznámení a poučení o chování v případě poruchy pracovních zařízení a jejího odstranění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23449 (bozpcentrum.cz#8)


Přidat komentář