Potřebujete deník kontrol BOZP?

Bezpečné pracovní prostředí je nezbytný předpoklad pro efektivní práci. Snižuje se riziko úrazů a nemocnost zaměstnanců. O kontrole BOZP vedeme záznamy v deníku kontrol. V něm najdeme data prohlídek a údaje o zjištěných závadách.

Bezpečnost práce

Jednou z nejdůležitějších věcí v oblasti práce je zajištění její bezpečnosti. Abychom ji udrželi, musíme pravidelně provádět důkladné kontroly na všech úsecích pracovišť. Data a zjištěné závady vedeme v evidenci, kterou pečlivě zaznamenáváme do příslušných formulářů. Ta nám slouží jako doklad náležité starosti o bezpečné pracovní podmínky všech zaměstnanců.

Deník kontrol BOZP

Bezpečnostní kontroly se evidují v deníku kontrol BOZP. Jedná se o sešit formátu A4 obsahující 50 nebo 100 stran. V něm je přehledná tabulka pro zápisy jednotlivých prohlídek. Do ní se zapisují záznamy o datech, pracovišti, předmětu a výsledku kontroly a přijatých opatřeních. Tyto údaje strvrzuje vedoucí zaměstnanec spolu s kontrolorem svým podpisem. Deník kontrol BOZP lze zakoupit v papírnictvích nebo si jej lze objednat v některém z internetových obchodů. Formuláře tohoto hospodářského tiskopisu jsou rovněž ke stažení na internetu.

Význam deníku kontrol BOZP

Pravidelnou kontrolou bezpečnosti práce zjistíme snáze závady, které by mohly mít vliv na zdraví pracovníků. Často dochází na pracovištích ke změně v umístění strojů a jiných výrobních zařízení. K tomu je nutno znovu vyměřit a následně vyznačit únikové cesty, uzávěry přívodů energií a hlavní vypínače. Rovněž se musí umístit hasicí přístroje tak, aby byly dostupné podle požárních směrnic. V deníku kontrol BOZP se zaznamenávají jakékoliv zjištěné nedostatky. Následně se pak řeší jejich náprava. Návrhy opatření k odstranění stávajících problémů se rovněž zapisují do tohoto dokumentu. Z něj je pak patrné, že bezpečnost práce nebyla zanedbávána a díky pečlivým pravidelným kontrolám byly vykrývány nedostatky, které by mohly ohrozit zdraví zaměstnanců. Při inspekci prováděné Okresním inspektorátem práce je přikládán také deník kontrol BOZP.

Školení pracovníků z BOZP

Všichni pracovníci jsou povinni se pravidelně školit z BOZP. Především noví zaměstnanci se musí již před nástupem do práce seznámit s potenciálními zdravotními riziky a možnostmi, jak jim předejít. Toto školení provádí školení instruktoři. Závady v bezpečnostních pravidlech zapsané v deníku kontrol se na školeních také projednávají a zároveň se zjišťuje nejefektivnější možnost jejich nápravy. Na bezpečnost práce dohlíží inspekce, která za její porušování může uložit i několikamilionové pokuty. Pamatujme proto, že zajištěním bezpečného pracovního prostředí chráníme nejen životy a zdraví své a svých spolupracovníků, nýbrž unikneme i vysokým finančním postihům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23452 (bozpcentrum.cz#30)


Přidat komentář