Periodické školení zaměstnanců BOZP

Každý zaměstnavatel má povinnost provádět školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě základního vstupního školení je nutné školit zaměstnance opakovaně.

Každý zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost své firmy a svých zaměstnanců. Navíc mu zákon udává povinnost zajistit pravidelné proškolování všech zaměstnanců v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě základního vstupního školení je nutné provádět i periodická školení BOZP. I tato probíhají v pracovní době a je nutné dodržet jejich obsah.

Periodické školení zaměstnanců BOZP

Periodické školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se většinou provádí každých dvanáct měsíců. Tedy, pokud se týká běžných zaměstnanců. U vedoucích zaměstnanců bývá perioda opakování delší. Může být až 36 měsíců. Ovšem vše je na volbě samotného podnikatele. Pokud bude mít pocit, že pracovní zaměření jeho firmy vyžaduje kratší periodu školení, pak může školení probíhat i u vedoucích zaměstnanců ve dvanáctiměsíčním intervalu.

Proč je nutné školení BOZP opakovat?

Je to nejen z důvodu, že každý zaměstnanec může v pracovním stereotypu něco opomenout a opakování je matka moudrosti. I když v tomto případě jde spíše o zdraví a bezpečí. Hlavním důvodem jsou neustálé změny legislativy, které BOZP nějakým způsobem mění, či upravují. S těmito změnami je zaměstnavatel povinen své zaměstnance seznámit. Nejvhodnějším způsobem jsou tedy každoroční periodická školení BOZP zaměstnanců.

Kdo provádí periodická školení BOZP?

Podnikatelé mající do 25 zaměstnanců mohou v případě dostatečné odbornosti a znalostí proškolovat své zaměstnance sami. Je-li zaměstnanců více jak 25, musí být školeni odborně způsobilým školitelem. U počtu 500 zaměstnanců a více, již musí zaměstnavatel najmout vyškoleného odborníka. To znamená, obrátit se na dodavatelskou firmu, která se zabývá školeními BOZP.

Periodické školení BOZP dodavatelskou firmou

Výhodou školení dodavatelskou firmou je, že jde o odborné školitele, kteří jsou plně a zcela informováni o všech možných novinkách týkajících se BOZP a tudíž na školení nic neopomenou. Navíc jsou schopni připravit školení BOZP přesně na míru zadavatelské firmy. Tím je školení přesně cílené a neřeší problémy, které nemají s činností firmy nic společného. Navíc dodavatelské firmy školení nepřipravují jen jako něco, co si zaměstnanci prostě odsedí. Školení je připravováno zajímavou formou, která zaměstnance nutí přemýšlet a zapojovat se.

Průběh periodického školení BOZP zaměstnanců

I periodické školení BOZP probíhá podle předem vypracované osnovy. Ta musí zahrnovat aktualizované předpisy a novelizace pro zajištění BOZP, dále pak informace k zajištění BOZP na pracovišti, a opatření a postupy, které jsou povinni dodržovat zaměstnanci k zajištění podmínek BOZP. Celé školení je zakončeno testem, který musí každý účastník podepsat a odevzdat. Pokud je z testu zřejmé, že školení zaměstnanec pochopil a test zvládl, pak je výsledek testu zapsán v dokumentaci BOZP. Nezvládne-li zaměstnanec úspěšně test, pak má možnost ho opakovat a to do 30 dnů od školení BOZP. Pokud ani pak test nezvládne, musí ho zaměstnavatel přeřadit na jinou práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23450 (bozpcentrum.cz#9)


Přidat komentář