Postup při pracovním úrazu dle MPSVKaždý je povinen

• poskytnout první pomoc • uklidnit postiženého • přivolat lékaře (eventuálně zajistit dopravu k lékaři) • dle potřeby přivolat policii, hasiče

Zaměstnavatel je povinen

1. Zajistit

 • místo úrazu (varovné světlo, praporek, zvukový signál)
 • okolí místa úrazu (komunikace, stavební díly, zastavit stroj,odpojit energovody, ...)
 • dokumentaci místa úrazu (fotografie, nákres)

2. Vyšetřit

 • příčiny a okolnosti úrazu pokud možno za účasti posti- ženého zaměstnance, svědků a za účasti odborové orga- nizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přitom minimálně do doby ohledání místa úrazu bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu

3. Ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR při podezření na trestný čin
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce), pokud je hospitalizace zaměstnance delší než 5 dní nebo příslušné- mu obvodnímu báňskému úřadu), jde-li o závažný pra- covní úraz
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal
 • zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance.

Ohlásit Smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce) nebo přísluš- nému obvodnímu báňskému úřadu)
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal příslušné zdravotní pojišťovně.*) pracoviště, stavby, činnosti nebo technická zařízení podléhající jeho dozoru

4. Zaměstnavatel je dále povinen

 • vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů
 • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech úrazech s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo o smrtelných úrazech
 • odevzdat 1 vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci, případně jeho rodinným příslušníkům
 • zasílat hromadně kopie záznamů o úrazech za kalendářní měsíc do pátého dne následujícího měsíce příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce nebo Obvodnímu báň- skému úřadu a příslušné pojišťovně
 • zasílat v případě smrtelného úrazu záznam o úrazu nejpoz- ději do 5 kalendářních dnů, kdy se o úrazu dozvěděl, územ- ně příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému Oblast- nímu inspektorátu práce nebo Obvodnímu báňskému úřadu a zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance
 • přijmout opatření proti opakování úrazu.

Podrobně jsou povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců uvedeny:

 • v § 105 a § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce
 • v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zaměstnanec je povinen

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id26658


Přidat komentář