Technik požární ochrany

Technik požární ochrany je funkce, kterou může dle zákona vykonávat pouze osoba s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra. Stejné ministerstvo může rozhodnout také o odejmutí osvědčení.

Funkce a činnosti vykonávané technikem požární ochrany vyplývají z paragrafů 5, 6 a 16 odstavce 1 a paragrafu 16a zákona o Požární ochraně. Technik požární ochrany vykonává následující činnosti:

Jaké jsou funkce požárního technika?

Mezi činnosti vykonávané požárním technikem náleží zajištění požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení v potřebném množství a druzích a rovněž jejich údržba v provozuschopném stavu.

Dále technik požární ochrany vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, dodržuje technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti, označuje pracoviště nebo jiné příslušné prostory bezpečnostními označeními (značky, příkazy, zákazy a pokyny vztahující se k požární ochraně).

Požární technik také pravidelně provádí preventivní požární prohlídky, umožňuje orgánům státního požárního dozoru provedení kontrol a poskytovat mu požadované doklady, potřebnou dokumentaci a další informace.

V případě záměrného spalování hořlavých látek na volném prostranství požární technik stanovuje opatření proti vzniku a šíření požáru a zároveň předem oznamuje uskutečnění tohoto spalování včetně navrhovaných opatření příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

Mezi další povinnosti požárního technika patří bezodkladné oznámení případného požáru příslušnému záchrannému hasičskému sboru.

Činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Zákon ukládá další opatření v případě, že firma či jiná instituce provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V takovém případě musí mít požární technik k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, na jejichž základě stanoví potřebná preventivní opatření za účelem zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku.

V případě provozování činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím patří mezi funkce a úkoly požárního technika kromě výše zmíněných ještě následující:

  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
  • Stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení a to prokazatelným způsobem a za předpokladu, že nejsou podmínky provozování těchto činností a zabezpečování údržby a oprav používaných zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.
  • Dále požární technik zajišťuje údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení dle podmínek a lhůt stanovených požární bezpečností anebo výrobcem provozovaných zařízení.
  • Požární technik ukládá z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob, které jsou pověřeny obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami provozovaných technických a technologických zařízení, za předpokladu, že tyto požadavky nejsou stanoveny zvláštními právními předpisy.
  • Požární technik zabezpečuje, aby byly práce, které mohou vést ke vzniku požáru, vykonávány pouze vybranými osobami s příslušnou kvalifikací.
  • Požární techniky může vést školení vedoucích i ostatních zaměstnanců o Požární ochraně, provádět odbornou přípravu preventistů požární ochrany a odbornou přípravu zaměstnanců vykonávajících funkci preventivních požárních hlídek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23438 (bozpcentrum.cz#16)


Přidat komentář