Preventivní požární prohlídky

Jsou ve Vaší firmě dodržovány předpisy vztahující se k požární ochraně? Aby bylo v tomto ohledu jasno, je třeba pravidelně provádět preventivní požární prohlídky, na jejichž základě budete vědět, jak si na úseku požární ochrany vedete.

Tam, kde ze zákona vzniká povinnost požární ochrany, je nutno provádět pravidelné kontroly dodržování předpisů vztahujících se k požární ochraně. Tyto kontroly se dle zákona o požární ochraně uskutečňují formou preventivních požárních prohlídek.

Co je cílem preventivních požárních prohlídek?

Cílem preventivních požárních prohlídek je kontrola aktuálního stavu na úseku požární ochrany. Při preventivních požárních prohlídkách jsou prověřovány doklady o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je zjišťován stav zabezpečení požární ochrany a způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti.

Pakliže jsou při prohlídce zjištěny jakékoliv závady anebo odchylky od žádoucího stavu, je třeba se postarat o jejich odstranění. Osoba provádějící preventivní požární prohlídku určí lhůty k odstranění případných zjištěných závad a odpovědné osoby se poté ve stanovené lhůtě postarají o nápravu.

Kde je třeba provádět preventivní požární prohlídky?

Preventivní požární prohlídky se týkají právnických osob i podnikajících fyzických osob. Prohlídky se provádějí v těch objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným anebo vysokým požárním nebezpečím.

Pakliže se v objektech provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, je nutno provádět pravidelné preventivní požární prohlídky, které se provádějí v těch provozech, kde se na pracovištích pravidelně vyskytují nejméně 3 osoby současně a nezáleží na tom, zda se jedná o osoby v pracovním poměru ve vztahu k provozovateli objektu anebo o veřejnost.

Preventivní požární prohlídky se mohou uskutečňovat i v dalších objektech, na které se nevztahují výše uvedené podmínky, pokud tak určí provozovatel objektu.

Lhůty preventivních požárních prohlídek

Preventivní požární prohlídky je dle vyhlášky o požární prevenci potřeba provádět v pravidelných lhůtách, které jsou následující:

  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 3měsíce.
  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 6 měsíců.
  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok.
  • Lhůty preventivních požárních prohlídek mohou být zkráceny a to na základě posouzení požárního nebezpečí nebo dle dokumentace požární ochrany.

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky

Řádné provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy anebo jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce je sepsán bezprostředně po jejím provedení a obsahuje datum provedení prohlídky, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti a případná navrhovaná opatření a stanovení způsobu a termínů jejich realizace, dále jméno a podpisy osoby, která provedla záznam o provedené preventivní požární prohlídce a jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště, případně jiné odpovědné osoby. Následně se přikládá záznam o splnění navržených opatření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23441 (bozpcentrum.cz#19)


Přidat komentář