Odborná způsobilost v požární ochraně

Požární ochrana je velmi složitá a je nutné ji provádět odpovědně. Přitom je nutné zákon o požární ochraně přizpůsobit na míru činnosti dané firmy. To by měla zajistit odborně způsobilá osoba.

Každá firma, každá právnická a fyzická osoba, včetně osob samostatně výdělečně činných, musí podle zákona o požární ochraně zařadit pracoviště do kategorie možné míry požárního nebezpečí. Toto zařazení vždy musí provádět odborně způsobilá osoba, která prošla školením.

Rozdělení pracoviště podle míry požárního nebezpečí

Pracoviště se rozdělují do tří skupin. Zařazení pak musí být zaneseno do požární dokumentace. Zde je pak nutné při kontrole vyššími orgány toto zařazení dát k nahlédnutí.

Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí

Jde o pracoviště, kde je minimální pravděpodobnost požáru. Pokud jsou zde alespoň tři zaměstnanci, musí zaměstnavatel zajistit preventistu požární ochrany. Může jít o zaměstnance firmy, který absolvuje odborné školení, nebo je možné zajistit preventistu PO i u dodavatelské firmy. Což bývá výhodnější, po stránce organizační i nákladů.

Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

Toto pracoviště již má hodnocení, jako místo se zvýšeným požárním nebezpečím. Z tohoto důvodu musí zaměstnavatel podle zákona zajistit odborně způsobilého technika PO. Ten musí mít zkoušky před komisí MV ČR. Technik může být zaměstnancem firmy, anebo opět může zaměstnavatel sjednat služby požární ochrany u dodavatelské firmy.

Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím

Pracoviště ohodnocené jako místo s vysokým požárním nebezpečím musí být zajištěno odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany, která má složené zkoušky před komisí MV ČR a další potřebné kvalifikace vyplývající z míry možného požárního nebezpečí. Opět je možné zajištění i pomocí odborníků dodavatelské firmy.

Kdo je odborně způsobilá osoba PO?

Jde o osobu, která má potřebnou kvalifikaci ověřenou zkouškami a plní povinnosti plynoucí ze zákona o požární ochraně pro podnikající právnickou a fyzickou osobu.

Povinnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně

  • Kontrolní činnost zahrnující pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně a kontroly označování pracovišť bezpečnostními značkami.
  • Zajišťování a provádění školení o požární ochraně, školení preventistů požární ochrany, školení zaměstnanců začleněných do požárních hlídek
  • Stanovování podmínek požární bezpečnosti u provozovaných činností, dále pak stanovování zabezpečení organizace požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí dané provozované činnosti, a jako poslední stanovování požadavků na odbornou klasifikaci osob požární ochrany, které jsou pověřeny obsluhou, kontrolou, údržbou nebo opravou technických a technologických zařízení a zajišťování provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.
  • Vytváření podmínek pro záchranné práce a pro hašení případného požáru.
  • Zabezpečování vybavení a zajištění provozuschopnosti požární techniky požárně bezpečnostních zařízení.
  • Zajištění požárně bezpečnostních charakteristik pro vyráběné, používané, zpracovávané a skladované látky a materiály.
  • Zajišťování údržby, kontroly a opravy technologických a technických zařízení.
  • Zpracovávání a posuzování požárního nebezpečí.
  • Zpracovávání a vedení dokumentace požární ochrany.
  • Veškeré povinnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně, musí být plněny prokazatelným způsobem a musí být zaznamenávány v požární dokumentaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23443 (bozpcentrum.cz#34)


Přidat komentář