Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Kdo provádí kontrolu požární ochrany? Jaké jsou podmínky pro splnění požadavků na požární ochranu? Jak často se opakují kontroly? Zjistěte informace ke kontrole požární ochrany.

Požární ochrana je důležitou součástí pracovního procesu. Kontrolu požární ochrany má na starosti Státní požární dozor. Právnické a fyzické osoby musí zabezpečit plnění povinností, které vyplívají ze zákona a předpisu (zákon č. 133/1985 Sb.).

Státní požární dozor

Státní požární dozor má na starosti kontrolu dodržování povinností, které jsou stanoveny v zákoně a o požární ochraně. V případě, že Státní požární dozor při kontrole narazí na nedostatky, máte povinnost je odstranit. Když je neodstraníte, budou na vás uvaleny sankce.

Státní požární dozor nejčastěji kontroluje dokumentaci požární ochrany, dále jej zajímá revize spotřebičů a zařízení. Při kontrole se bude Státní požární dozor také zajímat o požární techniku a bezpečnostní zařízení.

Jaký je výstup kontroly

Na konci kontroly je veden zápis s výsledkem kontroly. Nedostatky kontroly jsou uvedeny v zápise, jsou zde uvedeny také opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledek kontroly je projednán se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou. Dále je povinnost v dané lhůtě vypracovat písemnou zprávu o tom, jak byly závady a nedostatky odstraněny.

Četnost preventivních požárních prohlídek závisí na míře požárního nebezpečí. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se prohlídky uskuteční jednou za tři měsíce. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou požární prohlídky jednou za šest měsíců. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se požární prohlídky uskuteční jednou za 12 měsíců. Tyto termíny však mohou být zkráceny a to na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo na základě dokumentace požární ochrany.

Jaké povinnosti mají zaměstnanci

Zaměstnanci jsou v rámci požární bezpečnosti povinni respektovat příkazy, zákazy a pokyny vztahující se k požární ochraně. Platí zde např. zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm na místa, kde je to zakázáno. Nedopalky cigaret je nutné odkládat do nehořlavých nádob a popelníků. Nedopalky cigaret se nesmí házet do odpadkových košů. Zaměstnanci dále nesmí provádět opravy a zásahy do elektrických instalací a spotřebičů. Velmi důležité je také respektovat zásady bezpečnosti při používání elektrických a plynových spotřebičů. Spotřebiče také musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Po ukončení práce je potřeba nechat pracoviště v požárně nezávadném stavu. Zaměstnanci nesmějí poškozovat nebo zneužívat prostředky požární ochrany jako jsou hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, požární hydranty, požární uzávěry, klapky a jejich vybavení, zařízení pro požární signalizaci, zařízení pro odvod kouře a tepla, evakuační výtah, nouzové osvětlení, sdělovací zařízení a další. Vždy musí být udržován volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům plynu, vody, topení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23442 (bozpcentrum.cz#32)


Přidat komentář