Nouzové osvětlení

Když dojde k výpadku dodávek elektrického proudu a vše se zahalí do tmy, lidé se hůře orientují a mohou začít propadat panice. Aby se mohly osoby dostat ven z budovy co nejsnáze a nejrychleji, navádí je ven po únikových cestách nouzové osvětlení.

K výpadkům elektrického proudu dochází z různých důvodů. Může se jednat o poruchy rozvodné sítě, případně také o předem avizované přerušování dodávek elektrického proudu z důvodu údržby a oprav rozvodné sítě.

Proč je důležité funkční nouzové osvětlení a k čemu slouží?

Jsou však situace, kdy je výpadek elektřiny způsoben něčím podstatně závažnějším, například přírodními vlivy, jakou mohou být v naší zemi nejčastěji povodně, vichřice anebo silné bouře apod.

K výpadku proudu ale může dojít i z důvodů, které nastaly přímo uvnitř budovy nebo v jejím nejbližším okolí, což bývá nejčastěji přetížení rozvodů a následný zkrat či jiná závada na elektroinstalaci, v horším případě pak třeba havárie vody anebo požár aj.

Pokud je budova zasažena nějakou přírodní katastrofou, například povodněmi anebo poničena vichřicí, případně se uvnitř rozpoutal požár apod. je nezbytně nutné, aby se osobám, které se nacházejí uvnitř, podařilo co nejdříve a bezpečně dostat ven z budovy do bezpečí.

K tomuto účelu slouží nouzové osvětlení, které označuje únikové cesty ven z budovy a usnadňuje tak orientaci na cestě ven.

Kromě toho může sloužit nouzové osvětlení i k bezpečnému přerušení prováděných činností. Například pokud dojde k výpadku elektrického proudu v době, kdy osoba pracuje s nějakým strojem apod.

Jak funguje nouzové osvětlení?

Nouzové osvětlení je systém svítidel, která usnadňují orientaci v prostoru v případě výpadku dodávek elektrického proudu a zároveň umožňují bezpečně dokončit pracovní činnosti a bezpečně se dostat ven z budovy označenými únikovými cestami.

Nouzové osvětlení se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie, takže není nutné, aby rozsvícení tohoto osvětlení někdo aktivně zajišťoval.

Napájení nouzového osvětlení automaticky zajišťuje nouzový zdroj energie, který je nezávislý na externích dodávkách elektrické energie z veřejné rozvodné sítě. Díky tomu funguje nouzové osvětlení i v případě úplného a jakkoliv rozsáhlého výpadku elektrického proudu.

Revize nouzového osvětlení

Aby byla zajištěna správná a bezchybná funkčnost nouzového osvětlení, je nezbytně nutné provádět** pravidelné revize nouzového osvětlení**.

Jak často se provádí revize nouzového osvětlení?

Revizi nouzového osvětlení je třeba provádět minimálně jedenkrát za rok.

Kdo smí provádět revize nouzového osvětlení?

Revize nouzového osvětlení smí provádět pouze osoba odborně způsobilá k těmto úkonům, která splňuje legislativní a normativní požadavky a vlastní osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.

Jak probíhá revize nouzového osvětlení?

Při revizi nouzového osvětlení se provádí několik základních testů a kontrol, mezi něž patří mj:

  • test rozsvícení nouzových svítidel a značek při simulovaném výpadku elektrického proudu,
  • test požadované doby svícení nouzového osvětlení,
  • kontrola stavu nouzových svítidel (případná poškození anebo čistota nouzových svítidel, případná absence nouzových svítidel),
  • test funkčnosti indikace ke zjištění obnovy dodávek elektrického proudu aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23446 (bozpcentrum.cz#46)


Přidat komentář