Provozní deník nouzového osvětlení

Máte ve Vašich prostorech, ať už jste majitel anebo nájemce, nouzové osvětlení? Pak nezapomínejte na vedení provozního deníku nouzového osvětlení, do nějž je třeba pečlivě zapisovat veškeré nezbytné údaje.

Na pracovišti anebo v některých specifických pobytových prostorech, je naprostou nutností mít instalováno funkční nouzové osvětlení. Toto osvětlení slouží pro případ poruchy standardního osvětlení anebo pro případ výpadku dodávek elektrického proudu. Nouzové osvětlení slouží jednak pro bezpečné ukončení prováděných činností a rovněž pro snadné a rychlé opuštění budovy, je-li to třeba.

Aby byla zajištěna správně a dle předpisů provedená instalace nouzového osvětlení a také jeho spolehlivá funkčnost, je třeba provádět pravidelný servis, kontroly a zkoušky nouzového osvětlení a veškeré nezbytné údaje o prováděných instalacích, servisních zásazích, jakýchkoliv změnách, pravidelných kontrolách a testech pak formálně i obsahově správně zaznamenávat do provozního deníku nouzového osvětlení. Dále je důležité archivovat i další dokumenty ohledně kontrol a zásahů nebo jiných událostí týkajících se nouzového osvětlení.

Provozní deník nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je povinností na pracovišti i v některých pobytových prostorách. Lze jej však instalovat i do prostor obytných. Pro příslušné prostory, ať se jedná o pracoviště, pobytové anebo obytné prostory je třeba určit odpovědnou osobu, jmenovanou provozovatelem nebo vlastníkem prostor, která povede provozní deník nouzového osvětlení.

K čemu slouží provozní deník nouzového osvětlení?

Provozní deník nouzového osvětlení slouží pro zaznamenávaní veškerých nezbytných údajů týkajících se nouzového osvětlení. Údaje jsou důležité jak pro vnitropodnikové kontroly, tak i pro techniky a opraváře. Zároveň slouží provozní deník pro účely kontroly ze strany státních kontrolních orgánů – oprávněným kontrolorům musí být provozní deník v případě takového požadavku zpřístupněn.

Jaké údaje se zaznamenávají do provozního deníku nouzového osvětlení?

Do provozního deníku nouzového osvětlení musí být zaznamenávány přinejmenším následující základní údaje, kterými jsou:

  • datum uvedení systému nouzového osvětlení do provozu,
  • data pravidelných prohlídek a revizí nouzového osvětlení,
  • data a stručné popisy každé provedené údržby, servisních zásahů, prohlídek a zkoušek nouzového osvětlení,
  • data a stručné popisy každé závady a její opravy,
  • data a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení,
  • veškeré doklady týkající se změn a úprav nouzového osvětlení.
  • Pokud je u nouzového osvětlení používán jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být v provozním deníku popsány hlavní charakteristiky přístroje a způsoby jeho fungování.

Další zápisy v provozním deníku

Kromě výše uvedených základních údajů může mít provozní deník nouzového osvětlení též další volné stránky, na které je možné zaznamenávat údaje týkající se jiných bezpečnostních záznamů, např. požárních poplachů aj.

V deníku mohou být zaznamenány také podrobnosti týkající se výměny jednotlivých součástí svítidel, jako jsou například typ světelného zdroje, baterie anebo pojistky aj. Tyto požadavky je ale možné splnit přiloženým výtiskem údajů z automatického zkušebního přístroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23456 (bozpcentrum.cz#47)


Přidat komentář