Pracovním úrazem může být i vražda

Pokousána lvem, umačkán býkem, zraněn strojem - i taková neštěstí mohou být pracovním úrazem.

Mezi spíše výjimečné pracovní úrazy z poslední doby patří těžké poranění ruky, které způsobil lev soukromého chovatele pracovnici inspekce životního prostředí v Hradci Králové. Nebezpečná však nejsou jen nevyzpytatelná zvířata. Mnohem častěji člověka v práci ohrožuje vlastní nedbalost a podcenění rizika.

Těžké poranění ruky potkalo v polovině října pracovnici České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, když kontrolovala podkožní čip lva jednoho soukromého chovatele. Zaměstnankyně inspekce se marně snažila dostat se čtečkou přes mříže až k uchu zvířete. A tak prostrčila ruku s přístrojem otevřenými dvířky dovnitř klece. A lev ji napadl.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj napadení vyhodnotil minulý týden jako pracovní úraz.

"Zaměstnavatel neodhadl všechna rizika spojená s kontaktem se zvířetem," poznamenává Josef Roďan z královéhradeckého inspektorátu bezpečnosti práce.

"Zvířata jsou nevypočitatelná, proto k nim musí jít minimálně dva pracovníci. Ale nejčastěji jsou jimi ohroženi zemědělci. Mám na mysli případy zranění nebo umačkání býkem. Letos se to v našem kraji stalo třikrát.

Je to, nebo není pracovní úraz?

Za pracovní úraz lze považovat každé poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrtelný úraz, jež vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Může za něj být považována i vražda, jako v případě smrti jednoho z předních českých ortopedů, Václava Štědrého, kterého zastřelil duševně chorý pacient.

Vyšetřování pracovního úrazu není nikdy jednoduché.

 "Obvykle se sejde spousta faktorů, nic není černobílé. Je třeba prošetřit míru zavinění zaměstnance i zvážení rizik ze strany zaměstnavatele," vysvětluje Josef Roďan z inspektorátu bezpečnosti práce. V některých případech musí rozhodovat i soud.

Nejvíce pracovních úrazů se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stalo za první letošní půlrok v automobilkách, při opravě strojů a zařízení, ve stavebnictví, výrobě, v zemědělství a lesnictví.

Za tutéž dobu bylo nahlášeno bezmála 56 000 pracovních úrazů. Podle předběžných údajů ČSÚ zároveň došlo ke 92 smrtelným úrazům, další jsou ještě v šetření. "Ročně jich bývá tak kolem dvou stovek," říká Vladimír Janoušek z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze.

Na štěstí nelze spoléhat

Lze pracovním úrazům nějak předcházet? "Dalo by se říct, že stačí přemýšlet o práci a už o ničem jiném. Ale tak jednoduché to není," tvrdí předseda Českého úřadu bezpečnosti práce Jaromír Elbel.

"Je třeba dbát na všechna rizika, analyzovat je - právě to bývá nejčastěji podceňováno," dodává s tím, že dlouholetá praxe a zkušenosti ještě nezaručují, že se nemůže nic stát. Stokrát může člověk bez úhony obejít bezpečnostní předpis, po sto jedné za totéž zaplatí životem.

Někteří zaměstnavatelé se snaží zaměstnance motivovat k tomu, aby pracovním úrazům předcházeli a zároveň měli možná rizika stále na paměti.

Například v Jaderné elektrárně Dukovany chtěli v polovině října oslavit rekord - 400 dní bez pracovního úrazu. Ale nepodařilo se. V ten den jednomu zaměstnanci podle mluvčího elektrárny Petra Spilky při manipulaci s tlakovou lahví luplo v zádech, a tak museli začít počítat znovu od nuly.

Kdo je v práci nejvíce ohrožen:

 • 45 % řemeslníci, opraváři, výrobci
 • 21 % obsluha strojů a zařízení
 • 11 % pomocní dělníci
 • 5 % dělníci v zemědělství a lesnictví
 • 18 % ostatní profese

  Procenta z celkového počtu pracovních úrazů Zdroj: Český úřad bezpečnosti práce, Český báňský úřad (data za rok 2003)

Nejčastější smrtelné pracovní úrazy:

 • Dobývání uhlí a rašeliny
 • Pozemní doprava
 • Výroba a rozvod elektřiny a plynu
 • Zemědělství a myslivost
 • Velkoobchod
 • Služby

Kdy vám náleží odškodnění ?

 1. Pracovním úrazem je každé poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt, které vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Může to být za určitých okolností třeba infarkt, úpal a podobně. Za přímou souvislost s plněním pracovních úkolů lze považovat například příchod ze šatny na pracoviště.

 2. Původcem úrazu může být někdy zaměstnancova vrozená indispozice - například když kvůli epileptickému záchvatu upadne a zlomí si ruku. Jestliže se tak stalo při práci nebo v přímé souvislosti s ní, jde o úraz pracovní.

 3. Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu vzniklou při úrazu jen tehdy, pokud k ní došlo při práci nebo v přímé souvislosti s ní. Zčásti se může vzdát odpovědnosti, když si zaměstnanec způsobil úraz v opilosti, nedodržel předpisy vztahující se k bezpečnosti práce, nebo jednal lehkomyslně a musel si být přitom vědom, že si může přivodit újmu na zdraví.

 4. Zaměstnavatel musí evidovat všechny úrazy například v knize úrazů. Zaznamenává i ty, jejichž následkem nebude zaměstnanci vystavena neschopenka nebo jeho pracovní neschopnost nepřesahuje tři kalendářní dny. Nelze totiž předem předpokládat, že takový úraz nebude později příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 5. Sepsání záznamu o úrazu se týká pouze těch, u kterých došlo ke zranění s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo byly příčinou úmrtí zaměstnance.

 6. Záznam je nutno sepsat do pěti dnů po oznámení úrazu, ohlásit jej a zaslat stanoveným orgánům a institucím. Opisy záznamů o úrazech za uplynulý měsíc zasílá zaměstnavatel nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na příslušný inspektorát bezpečnosti práce, úrazovou pojišťovnu, u které je pojištěn, a zdravotní pojišťovnu, u níž je pojištěn postižený zaměstnanec.

 7. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, náhradu v rozsahu, v němž za škodu odpovídá. Proto je také ze zákona úrazově pojištěn. Zaměstnanci tak poskytuje náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, za bolest a ztížené společenské uplatnění, případně za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

  Ztráta na výdělku je hrubý ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti poškozeného.

 8. V případě uznání invalidity náleží zaměstnanci náhrada na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. To znamená, že se náhrada poskytne v takové výši, aby se výdělek zaměstnance rovnal jeho průměrnému výdělku před vznikem škody. Výši odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění bodově ohodnotí lékař. Věcná škoda jsou třeba rozbité hodinky při úrazu a plnění této škody vychází z ceny věci v době poškození.

 9. V případě, že zaměstnanec následkem úrazu zemře, poskytne zaměstnavatel i náhradu nákladů na pohřeb a výživu pozůstalých včetně jejich jednorázového odškodnění. Způsob a rozsah náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s pozůstalými a informovat je o nárocích z titulu náhrady škody dle zákoníku práce, nejlépe písemně.

 10. Nároky na náhradu za ztrátu na výdělku a nároky na náklady na výživu pozůstalých se nepromlčují. Zaměstnavatel nese veškeré riziko odpovědnosti za zpracování všech písemností potřebných k odškodnění nároků zaměstnance. Je proto nepřípustné, aby poškozeného zaměstnance odkázal přímo na zákonnou pojišťovnu. Učiní-li tak, hrubě porušuje ustanovení zákoníku práce.

  Zdroj: idnes.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32916


Přidat komentář