Chcete ušetřit na bezpečnosti práce?

Bohužel se to nevyplácí. Jedná se pouze jen o krátkozraké úspory.

„Máme za to, že šetřit na bezpečnosti práce je ze strany zaměstnavatelů krátkozraké, neboť krátkodobý finanční efekt tohoto postoje je například v případě vzniku pracovního úrazu následně smazán daleko vyššími finančními ztrátami, například regrese úrazové pojišťovny nebo pokuta Státního úřadu inspekce práce,“ podotýká Jiří Vaněk.

Podle něj je kvůli modernějším technologiím a tlaku na zvyšování produktivity práce nutné, aby zaměstnavatelé kladli stále větší důraz na správné zavedení systému bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v návaznosti na zdroje a příčiny rizik, jejich vyhodnocení a přijímaná opatření.

„V této oblasti je důležitá i role zaměstnance, neboť pokud sám zaměstnanec nepřijme svou vlastní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce, pak i ten sebelepší zavedený systém BOZP nemusí zabránit krizové situaci,“ dodává Jiří Vaněk.

V rámci projednávané novely zákoníku práce, která je nyní v legislativním procesu, z hlediska BOZP nepřicházejí nijak zvlášť zásadní změny. Za zmínku stojí nově navrhovaná povinnost zaměstnavatele předcházet stresu na pracovišti, což má však zejména preventivní charakter,“ podotýká Jiří Vaněk.

Kontroly se kromě samotné bezpečnosti práce budou koncentrovat i na dodržování dalších předpisů. „Inspekce se letos zaměří zejména na oblast agenturního zaměstnávání, včetně dodržování nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy, a to i u autobusových řidičů,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Kontroly dodržování právních předpisů v oblasti BOZP se zaměří na zaměstnavatele v oborech činnosti, ve kterých dochází nejčastěji ke vzniku pracovních úrazů. Mezi ně patří například sektor stavebnictví, strojírenství, zemědělství a lesnictví.

Inspekce práce se přitom nezabývá jen kontrolami a udělováním pokut. Věnuje rovněž velkou pozornost prevenci a osvětě. Jedná se především o poskytování poradenství, které bylo v roce 2016 poskytnuto zaměstnancům, zaměstnavatelům a veřejnosti ve více než 16 000 případech, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, ale i v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti zaměstnanosti.

Zdroj: www.businessinfo.cz/cs/

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34322


Přidat komentář