Novinky v BOZP 2014

Zdraví je to nejcennější, co máme. Měli bychom si jej proto chránit. Často však na to zapomínáme. Mnozí z nás vykonávají zaměstnání, kde je zvýšené riziko úrazů či vzniku chronických onemocnění. Výkon práce nejen na rizikových pracovištích řídí BOZP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je rozsáhlý mezivědní obor. Řadíme k němu management rizik, technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy a hygienu. BOZP rovněž vymezuje zakázané práce a pracoviště a zabývá se také bezpečností technických zařízení, pracovnělékařskými službami, osobními ochrannými pracovními prostředky, nápoji, ergonomií, bezpečnostním značením, signály, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Dobrý zaměstnavatel by měl v této oblasti pravidelně školit své zaměstnance.

Historie ochrany zdraví při práci

Bezpečnost práce se dostala do zákonů s počátky průmyslové revoluce. Avšak již v minulosti se pracující lidé sdružovali do cechovních organizací, aby tak lépe hájili svá práva. Ve středověku se také objevila různá nařízení k zajištění bezpečné práce. Příkladem může být např. Právo horního regálu. To vydal král Václav II. a jeho součástí byla povinnost odvodňovat a větrat šachty nebo počítat po směně horníky. Právo horního regálu také omezovala pracovní směnu na šest hodin. Pojem pracovní úraz se poprvé objevuje v Jáchymovském horním řádu Štěpána Šlika. Později především tehdejší Rakousko - Uhersko bylo v ochraně práv pracujících velmi pokrokové. Byla zde např. zavedena větší ochrana dětí v továrnách a v roce 1884 stanovena maximální pracovní doba 10 hodin v hornictví a 11 hodin pro práci v továrnách s více než 20 zaměstnanci. Po druhé světové válce bezpečnost práce začaly ovlivňovat odborové organizace. V současnosti se BOZP řídí evropskou legislativou a vztahuje se nejen na zaměstance a zaměstnavatele, ale musí se jí řídít i osoby samostatně výdělečně činné, zadavatelé a zhotovitelé zakázek. Její předpisy jsou obsaženy ve více než 80 právních předpisech a v množství technických norem. Příkladem může být Zákoník práce nebo Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé pracovním úrazem

V roce 2014 došlo k úpravé některých bodů BOZP. Jedním z nich je úprava náhrady za ztrátu výdělku. Týká se vojáků, kteří ukončili pracovní neschopnost nebo jsou invalidní po služebním úrazu nebo trpí nemocemi z povolání získanými při výkonu základní a náhradní vojenské služby či vojenských cvičení. Toto se vztahuje i na profesionální vojáky. Upravují se tímto také náhrady nákladů na výživu pozůstalým.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 8. 1. 2014

V nich dochází k úpravě způsobu, jakými mohou certifikační schémata strukturována a řízena. Obsahem těchto norem jsou také pokyny pro ně a popis běžných technik posuzování - zkoušení, inspekce nebo auditování. Nově jsou vyměřeny minimální požadavky pro sériově vyráběné opakovaně plnitelné plynové láhve. Tyto normy také definují termíny vztahující se k paletám určeným k manipulaci s materiálem. Na počátku roku 2014 vstupují v platnost nové podmínky zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel a bezpečnostní předpisy pro výtahy. Nová norma týkající se ochranných oděvů určuje požadavky na jejich provedení z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikosti, stárnutí kompatibility a značení.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 7. 2. 2014

Zde došlo ke změně v požadavcích na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů enviromentálního managementu. Nová norma také stanovuje metodu výpočtu minimální vzdálenosti pro práci s napětím mezi 72,5 kV a 880 kV a zaměřuje se na přepětí v soustavě a pracovní vzdálenosti ve vzduchu nebo izolačními poli nástroje mezi živými částmi a/nebo osobami na rozdílných elektrických potenciálech. Mění se rovněž základní ustanovení pro měření denního, umělého a sdruženého osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorách budov. Zmiňuje měřící postupy, vlastnosti měřících přístrojů, způsoby vhodnocení výsledků měření a obsah protokolu této činnosti. K tomuto datu se nově specifikují obecné požadavky na bezpečnost a provedení požárních automobilů.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 7. 3. 2014

Také březen přinesl novinky v oblasti bezpečnosti práce. Mezi ně patří stanovení metody laboratorního měření, analýzy dat a uvádění činitele přenosu vibrací rukavicí s materiálem snižujícím jejich účinnost. K tomuto datu dochází také k specifikaci metod měření a podmínek reprodukovatelných a porovnatelných vnějších hladin emisí hluku a spekter pro všechny druhy vozidel provozovaných na kolejích či jiných druzích pevných drah. Dále je obsahem úprav vymezení pojmů, názvů a definic elektrických zařízení a jejich dělení. V oblasti zemědělské výroby nové normy stanovují požadavky na konstrukci, provedení, bezpečnost a hygienu chladících tanků na mléko a odpovídající zkušební metody. Nově také vymezuje požární bezpečnost zemědělských staveb.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 7. 4. 2014

Od tohoto data nově uvádí forma statistického vyjádření vztah mezi expozicemi hluku a trvalým posunutím prahu způsobeným jeho vlivem. Nové normy se také zmiňují o práci mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků. Dochází ke změně v bezpečnosti strojních zařízení. Zvláštní pozornost je věnována funkčním a konstrukčním požadavkům.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 7. 5. 2014

Tyto nové normy se věnují souboru technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů. Obsahují článek o ergonomickém navrhování řídících center s ohledem na uspořádání a rozměrech pracovních stanic.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 6. 6. 2014

V červnu dochází k úpravě normy určující bezpečnost balících strojů a plošinových vozíků pro přepravu nákladů a osob. V tomto dokumentu jsou obsaženy bezpečnostní požadavky a prostředky ověřování pro vozíky s vlastním pohonem určené k nesení nákladu bez zdvihání a/nebo pro přepravu osob, které mají tří nebo více kol, jejich maximální rychlost nepřesahuje 56 km/h a nosnost nepřevyšuje 5000 kg.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 7. 7. 2014

První prázdninový měsíc nabývá účinnost zkušební předpis pro měření hluku. Ten stanovuje všechny informace potřebné k účinnému určování, deklarování a ověřování charakteristik emise hluku točivých elektrických strojů za normalizovaných provozních podmínek. Další norma vydaná k tomuto datu se zabývá specifikací bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření, použitelných na zařízeních a systémech EDM např. při hloubení nebo vrtání. Dále se mění požadavek na způsobilost osoby obsluhující či provádějící běžnou údržbu strojů pro zemní práce. Jedná z norem také nově předepisuje vhodnou obuv pro práci s řetězovou pilou.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 8. 8. 2014

V měsíci srpnu se mění požadavky na periodickou kontrolu acetylénových láhví a zároveň se stanovují bezpečnostní požadavky a prostředky pro ověřování ručních vozíků vybavených manipulačním zařízením pro běžné průmyslové využití. Nově se také vymezují požadavky proti nebezpečí a nebezpečným situacím při práci s mostovými a portálovými jeřáby.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ 8. 9. 2014

V těchto normách jsou nově definovány bezpečnostní požadavky na spotřebiče plynových paliv určeným pro provoz ve společném stravování. Dochází také ke změnám v monitorování stavu a diagnostiky strojů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23424 (bozpcentrum.cz#12)


Přidat komentář