Povinnosti zaměstnavatele při provozu elektrických zařízení

Čemu se věnovat u provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení?

Zaměstnavatelé provozující elektrická zařízení by měli znát základní informace a klást důraz na bezpečné pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení.

Při zajišťování bezpečnosti práce s elektrickým zařízením vychází zaměstnavatel ze všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví obsažených v zákoníku práce, podle kterých je povinen zajistit bezpečnost s ohledem na rizika možného ohrožení  života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého musí být stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví nařízení vlády č. 378/2001 Sb., podstatně redukovaná vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a technické normy.

Podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení, se vyhrazená elektrická zařízení zařazují do tříd a skupin podle jejich druhu, bezpečnosti a umístnění. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět opravy, montáž, revize a zkoušky jen na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

U elektrického zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti, což zajišťuje provozovatel a v souladu s průvodní technickou dokumentací, osvědčení provádí revizní technik.

Požadavky bezpečnosti se považují za splněné u tzv. stanovených výrobků k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích nařízení vlády k těmto zákonům.

Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici aktuální dokumentace a záznamy o jeho stavu včetně záznamů o údržbě, prohlídkách, kontrolách a revizích.

Základní požadavky na bezpečnou činnost na elektrických zařízeních jsou stanoveny právními, technickými předpisy a místními provozními bezpečnostními předpisy (MPBP), za jejichž vypracování je pro tato zařízení a instalace odpovědná „osoba odpovědná za elektrické zařízení“. Co by mělo být obsahem MPBP pro obsluhu zařízení je uvedeno v TNI 34 3100/2016, příloha F.

Před zahájením prací musí být provedeno vyhodnocení rizik a musí být přijata nezbytná technicko-organizační opatření. Stanoví se pracovní postup pro druh práce, pro práce bez napětí, práce pod napětím a práce v blízkosti živých částí. 

Pro některé pracovní postupy musí být používány ochranné pomůcky a provedena potřebná opatření proti zranění elektrickým proudem, před účinky atmosférických výbojů, statické elektřiny elektrického oblouku a před škodlivým působením vnějších vlivů.

Musí být přijata vhodná opatření, aby nedošlo ke zranění osob v důsledku jiných rizik, která se na pracovišti mohou vyskytovat, například mechanickými systémy nebo pády.

Za každé elektrické zařízení musí být určená odpovědná osoba. Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností musí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti a ten smí dát povolení k zahájení práce dalším zúčastněným osobám. Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce může být jedna a tatáž osoba.

Před zahájením prací si vedoucí práce a osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti musí ověřit uspořádání elektrického zařízení. V případě složité pracovní činnosti musí být příprava a vymezení pracoviště provedena písemně.

Podle druhu práce (práce bez napětí) na elektrickém zařízení a podle možností se provede kontrola o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou zajištěnou část (holé vodiče). U venkovních vedení je nutno po odpojení vedení ještě provést jeho zkratování a uzemnění.

Pracoviště musí být označeno bezpečnostní značkou – bílý blesk v zeleném čtvercovém poli s nápisem - JEN ZDE PRACUJ.

Pracovníci musí být podrobně seznámeni s pracovními postupy a průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením. Dostatečný počet osob musí být vyškolen pro poskytnutí první pomoci při zranění způsobeném elektrickým proudem a/nebo popáleninách.

Doporučuje se, aby postup na poskytování první pomoci byl umístěn přímo na pracovišti na viditelném místě. Prostředky pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a označeny příslušnými značkami.

Činnosti, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace, jsou uvedeny ve vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., a v ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Vedoucí práce informuje osobu odpovědnou za elektrické zařízení během pracovních činností o povaze práce, místě jejího konání a o plánované činnosti, popřípadě provedených změnách nebo úpravách elektrického zařízení.

Po ukončení prací a splnění všech podmínek k ukončení prací, vedoucí práce oznámí osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení, že elektrické zařízení je připraveno k opětovnému zapnutí, a tato osoba smí dát příkaz k zapnutí zařízení.

Zdroj:www.bozpinfo.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34362


Přidat komentář