Bezpečnost práce na stavbách

Bezpečnost práce na stavbách zajišťuje koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Koordinátor má na starosti zajištění preventivních opatření ke snížení rizik na staveništi, jako jsou např. pády z výšky.

Bezpečnost práce na stavbách je upravena v zákoně č. 309/2006 Sb. tedy zákoně o ochraně zdraví při práci. V zákoně se předepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebníkovi stavby, aby zajistil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

Jaké jsou povinnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

Koordinátor BOZP má za úkol zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci během přípravy a vlastní realizace stavby. Koordinátor BOZP má za úkol koordinovat postup prací s důrazem na bezpečnost pracovních postupů. Koordinátor BOZP na stavbách vyhledává a vyhodnocuje rizika na staveništi, navrhuje a dohlíží na realizaci preventivních opatření. Koordinátor vede o své činnosti písemnou a fotografickou dokumentaci. Koordinátor je po celou dobu zodpovědný za BOZP na stavbě.

Povinnosti koordinátora BOZP na stavbě – příprava

Koordinátor má během přípravy stavby na starost poskytovat investorovi a projektantovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě. Koordinátor vyhledává rizika a navrhuje opatření pro jejich minimalizaci. Koordinátor BOZP zpracovává plán BOZP pro práce na stavbě. Koordinátor BOZP zapracuje do dokumentace stavby všechny události, ke kterým došlo v průběhu stavby.

Povinnosti koordinátora BOZP během realizace stavby

Koordinátor BOZP během realizace stavby minimalizuje možná rizika na staveništi. Dále kontroluje provádění prací a zaměřuje se na dodržování požadavků BOZP. Koordinátor BOZP musí zajistit zamezení přístupu cizích osob na staveniště. Koordinátor se účastní kontrolních prohlídek stavby, navrhuje termíny a zajišťuje kontrolní dny k dodržování BOZP na staveništi. Koordinátor musí sledovat dodržování plánu BOZP. Během realizace stavby musí být zhotoveny zápisy s fotodokumentací o všech nedostatcích BOZP na staveništi.

Práce koordinátora BOZP na staveništi končí kolaudací stavby (po odstranění všech kolaudačních závad).

Stavba prováděná svépomocí

U staveb prováděných svépomocí není potřebný koordinátor BOZP. Tyto stavby se posuzují jako stavby s jedním zhotovitelem.

Koordinátor BOZP – kdo provádí činnost

Koordinátor BOZP může vykonávat svou činnost na základě živnostenského listu. Koordinátor s živnostenským listem musí prokázat odborné vzdělání v oblasti bezpečnosti práce, s potřebnou praxí v oboru. Zadavatel stavby musí podle požadavků zákona rozhodnout, kdo se stane koordinátorem BOZP na staveništi.

Bezpečnost práce na stavbách

Pro bezpečnost práce na staveništích a na stavbách je potřeba provést opatření, díky kterým se předejde riziku možných pádů z velké výšky. Dále je potřeba zajistit opatření proti uklouznutí či propadnutí zaměstnanců na stavbě.

Pády z výšky se řadí mezi největší rizika na stavbě. 

Nebezpečná místa musí být ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi. Mezi další nebezpečné činnosti se řadí např. montážní práce. Např. montáž betonových nebo ocelových konstrukcí. Při zemních pracích může dojít k těžkým zraněním. Důležité je zabezpečit všechny výkopy. Důležité je také dodržovat bezpečnostní opatření při bouracích a rekonstrukčních pracích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23403 (bozpcentrum.cz#25)


Diskuze a zkušenosti

TDI | 27.11.2014 18:33
Re: Bezpečnost práce na stavbách Dovolím si upřesnit termín \\\"Stavby svépomocí\\\". Neznamená to, že když nemáte jednoho hlavního zhotovitele, ale jen profese, které si koordinujete, že nemusíte mít koordinátora BOZP. Každý OSVČ (\\\"IČař\\\" či živnostník\\\") je z pohledu zákona brán jako další zhotovitel! Tzn. že pokud máte např. jednoho zedníka a jednoho klempíře, už máte více zhotovitelů na pracovišti. Samozřejmě parametry stavby musí spl?ovat určitá kritéria pro povinnost určit koordinátora.


Přidat komentář