Bezpečnost práce v laboratoři

Práce v chemických a biologických laboratořích můžou být velmi rizikové. Není radno ho podceňovat. Vysoké riziko během práce v laboratořích lze snížit nebo zcela eliminovat tím, že bude použito vhodných ochranných a pracovních pomůcek.

Oblečení pro práci v laboratoři

K výbavě naprosto každého pracovníka laboratoře patří bezpodmínečně bílé oblečení, které chrání kůži nebo civilní oděv pracovníka před poškozením. Laboratorní plášť by měl být celý zapnutý. Za důležitou součást oděvu je považována kvalitní obuv, která sníží riziko uklouznutí nebo pádu, v důsledku čehož by mohlo dojít ke znehodnocení vzorků nebo ke zranění pracovníka. K ochraně pracovníků při práci v laboratoři patří také laboratorní rukavice. Ty slouží jak k ochraně pracovníka, tak i k ochraně vzácných vzorků před kontaminací. Mezi nejčastěji používané rukavice patří z latexu a z vinylu. Rukavice se dodávají opatřené pudrem nebo bez pudru. Pudr však může být pro některé práce v laboratořích nežádoucí. V laboratořích se využívají i speciální rukavice, které můžou např. ochránit ruce před chladem při vyndávání vzorků z hlubokomrazících mrazáků. Pokud se v laboratoři pracuje s nebezpečnými chemikáliemi nebo s patogenními mikroorganismy, pak se používají masky, respirátory nebo obličejové masky, které zabraňují proniknutí chemikálií do dýchacích cest. Snad nejdůležitější ze všeho je chránit svůj zrak. K tomuto účelu slouží laboratorní brýle. Pokud má pracovník laboratoře dlouhé vlasy, pak je nutné mít je sepnuté.

Pravidla při práci v laboratoři

V laboratoři je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit. Než pracovník opustí laboratoř, musí si vždy umýt ruce mýdlem. Při práci v laboratoři se musí zachovávat klid a vždy udržovat maximální čistotu. Naprosto každá láhev, která se v laboratoři nachází, musí být označena na obalu čitelným a srozumitelným nápisem, co obsahuje. Co se týká pevných chemikálií, pak s těmito se nikdy nemanipuluje rukou, nikdy se nesmí odsypávat do dlaně a podobně. Vždy se při manipulaci s nimi používají čisté laboratorní lžičky nebo špachtle. Pokud by došlo ke kontaktu chemické látky s rukou, pak je nutné hned pokožku opláchnout a umýt mýdlem a vodou. Malé zátky se vždy při práci v chemické laboratoři drží v ruce a nikdy se neodkládají na pracovní stůl. Pokud se manipuluje s látkami ve zkumavkách nebo v jiných nádobách, vždy musí ústí takové nádoby směřovat od pracovníka, který s nádobou manipuluje, nebo od jiných pracovníků. Tekutiny se vždy ve zkumavce zahřívají opatrně a velmi pozvolna. Postupuje se od hladiny ke dnu. Při zahřívání se se zkumavkou pohybuje, aby došlo k rovnoměrnému prohřátí obsahu, a aby se zabránilo náhlému varu a vystříknutí vroucí chemikálie. Při práci v laboratoři se k látkám nečichá, ale výpary se přivanou mávnutím dlaně. Chemikálie se nikdy nesmí ochutnávat.

Zásady při ředění chemikálií

Koncentrované kyseliny, a zvláště kyselina sírová, se ředí vléváním kyseliny do vody. Kyselina při vlévání přilévá tenkým proudem. Pomalu, opatrně, po částech a jen za stálého promíchávání roztoku skleněnou tyčinkou. Je naprosto nepřípustné přilévat vodu do kyseliny. Pokud je potřeba rozpustit pevný hydroxid sodný nebo draselný, pak se sype hydroxid po malých částech a vždy se tak děje za stálého míchání vody. Je potřeba vyčkat, až se rozpustí předchozí podíl a až poté se přisypává další. Rozlité koncentrované kyseliny se ředí s velkou opatrností vodou. Poté se neutralizují zředěným roztokem sody nebo alkalického hydroxidu. Kontaminované plochy se omývají vodou. Vždy se všechny tyto práce provádějí v ochranných rukavicích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23409 (bozpcentrum.cz#44)


Přidat komentář