Bezpečnost práce na žebříku

Žebřík je specifickou pracovní pomůckou, která dokáže velice usnadnit práci, ale zároveň zvyšuje riziko vzniku pracovního úrazu a to zvláště při nesprávném používání žebříku. Na bezpečnost při práci s žebříkem se proto kladou nemalé nároky.

Používáte při své práci žebřík? I když to může znít nadneseně, práce s žebříkem je poměrně nebezpečná a riziková a proto je během ní obzvláště důležité dbát opatrnosti a dodržovat předepsaná pravidla.

Bezpečnost práce na dřevěném žebříku

Profesionální pracovník, který ve své práci využívá opěrný dřevěný žebřík, nesmí použít takový, který je delší než 12 metrů. Pakliže je ale žebřík kratší a pro provedení práce je potřeba žebříku delšího, žebřík se nesmí nastavovat anebo svazovat více kratších žebříků.

Není možné využívat svépomocí vyrobené dřevěné žebříky. Výjimkou jsou svépomocí vyrobené dřevěné žebříky využívané pro výstup a sestup mezi podlahami lešení. Ty ale mohou být dlouhé maximálně 3,5 metru a především musí být vyrobeny na základě technické dokumentace, jejíž součástí je i popis druhu řeziva, rozměry žebříku aj.

Bezpečnost práce na žebříku zabudovaném do stavby

Kovové žebříky, pokud jsou zabudované do stavby a v případě, že jsou delší než 5 metrů, musejí být vždy opatřeny ochranným kovovým košem, který začíná ve výšce maximálně 3 metry nad úrovní nástupu na žebřík.

Bezpečnost práce na závěsném žebříku

Při používání závěsného žebříku je vždy nutné zajistit jeho bezpečné uchycení. V případě využití závěsného provazového žebříku je povoleno jeho využití pouze pro výstup a sestup, nikoliv však pro jakékoliv jiné práce a činnosti. Taktéž je třeba provazový žebřík zajistit proti posunutí nebo rozkývání.

Bezpečnost práce na přenosném žebříku

U přenosných žebříků je prvořadou nutností zajistit jeho stabilitu a zabránit jeho podklouznutí. Přenosný žebřík je třeba postavit na pevný a nepohyblivý podklad a zajistit proti skluzu dole nebo nahoře a to speciální protiskluzovou úpravou zakončení žebříku anebo využitím patek s kovovými hroty na spodní části apod. Žebřík musí být umístěn tak, aby jeho příčle byly za všech okolností ve vodorovné poloze.

Přenosný žebřík opřený o stěnu může mít sklon maximálně sklon 70 stupňů. V místě přístupu k žebříku je nutné u jeho paty ponechat volný prostor o šířce minimálně 0,6 metru kvůli zajištění pohodlného a především bezpečného přístupu. Za příčlemi žebříku musí mezi žebříkem a stěnou zůstat volný prostor minimálně 18 centimetrů na bezpečné zasunutí chodidel.

Pokud je přenosný žebřík využit pouze pro stoupání nebo sestupování, musí svou délkou přesáhnout výstupní plochu alespoň o 110 centimetrů, aby se měl zaměstnanec čeho přidržovat. Přesah žebříku může být nahrazen pevnými madly nebo jinými pevnými částmi konstrukcí, pokud je možné se jich spolehlivě chytit rukama. Chodidla zaměstnance mohou při práci na opěrném žebříku spočívat minimálně 80 centimetrů od horního konce žebříku, při práci na štaflích platí míra 50 centimetrů od horního konce. Pokud je zaměstnanec při práci na žebříku ve výšce větší než 5 metrů (měřeno od místa, kde má postavená chodidla), musí při práci využívat osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu.

Na žádném žebříku se nesmí přenášet břemena těžší než 15 kilogramů a používat motorové pily, pneumatická nářadí aj. Kovové opěrné nebo výsuvné žebříky se nesmí používat při práci v blízkosti elektrického vedení, pokud není odpojeno. Výsuvné žebříky je třeba zajistit tak, aby nedošlo k nečekanému zasunutí žebříku. Žebřík se může využít jako můstek jen v případě, že je k tomuto účelu určen již od výrobce. Chůze na štaflích je povolena pouze zaměstnancům, kteří byli k tomu vyškoleni.

Žebřík musí zůstat čistý a bez bláta, což se týká přičlí i bočnic. Toto opatření není jen hygienické, ale především bezpečnostní, neboť na zabláceném žebříku může snáze dojít k uklouznutí zaměstnance.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23406 (bozpcentrum.cz#31)


Přidat komentář