Bezpečnost práce v kuchyni

Pracujete v kuchyni, anebo máte zaměstnance, jejichž náplní práce jsou pracovní činnosti v kuchyni? Jaká bezpečnostní pravidla a předpisy platí pro práci v kuchyni a co říkají hygienické požadavky?

Pokud pracujete v profesionální kuchyni, musíte bezpodmínečně dodržovat základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce, abyste neohrožovali jak sebe, tak své spolupracovníky anebo Vaše zákazníky a strávníky. V kuchyni je třeba důsledně dbát na správné pracovní postupy a přísně dodržovat hygienické podmínky, aby v důsledku nedbalosti či neopatrnosti nedocházelo k úrazům anebo vzniku choroboplodných zárodků a následnému ohrožení spolupracovníků nebo strávníků a kontaminaci potravin či pokrmů.

Kvalifikace pracovníků profesionální kuchyně

Vařit doma pro sebe a svou rodinu či své hosty a přátele může úplně každý, kdo má chuť a potřebné dovednosti, neboť vaření je především radost z dobře odvedené práce a nadšení z tvorby něčeho dobrého, kvalitního a jedinečného, co potěší Vás i Vaše strávníky.

Pro práci v profesionální kuchyni však zájemci musí v rámci zajištění bezpečného provozu pracoviště bezpodmínečně splňovat následující požadavky a dodržovat následující předpisy:

 • V profesionální kuchyni smí pracovat anebo obsluhovat zařízení kuchyně zásadně osoba starší 18 let, která je k těmto činnostem odborně i zdravotně způsobilá.
 • Vedoucí pracovník profesionální kuchyně musí být určen příslušným vedoucím pracovníkem společnosti.
 • Pracovník profesionální kuchyně smí být pověřen jakoukoliv činností až po absolvování vstupního anebo periodického školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při němž je mimo jiné seznámen s bezpečnostními předpisy kuchyně, návody výrobců zařízení používaného v kuchyni a v neposlední řadě s legislativou týkající se bezpečnosti práce v kuchyni.
 • Po absolvování vstupního anebo periodického školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které provedl vedoucí pracovník profesionální kuchyně anebo jiný určený školitel, musí pracovník kuchyně prokázat své znalosti úspěšným složením písemného, praktického či kombinovaného testu. Výsledek školení se poté zaeviduje do příslušné dokumentace BOZP.
 • Vedoucí profesionální kuchyně odpovídá za řádné zaškolení pracovníků, kteří obsluhují nástroje a zařízení v kuchyni.
 • Pracovník profesionální kuchyně si musí osvojit především dodržování bezpečnostních předpisů, používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, správné a bezpečné provádění obsluhy nástrojů a zařízení a jejich vhodné a správné nastavení a bezpečnou práci s pracovním materiálem.

Hygienické požadavky na pracovníka profesionální kuchyně

Kromě požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí pracovník profesionální kuchyně důsledně dbát také na dodržování řádné hygieny práce. Kdo chcete pracovat v profesionální kuchyni, musíte splňovat následující hygienické požadavky:

 • Účast na pravidelných a mimořádných lékařských prohlídkách.
 • Vlastnit platný zdravotní průkaz.
 • Dbát na osobní čistotu a hygienu.
 • Dbát na čistotu pracovního oděvu, nosit řádnou pokrývku hlavy.
 • Dodržovat hygienu provozu a pracoviště.
 • Před vlastním zpracováním potravinových surovin dbát na jejich pečlivou kontrolu, jejich zdravotní a hygienickou nezávadnost a sledování data expirace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23405 (bozpcentrum.cz#29)


Přidat komentář