Výstupní lékařská prohlídka pro zaměstnance

Od 1. dubna loňského roku došlo k úpravě platnosti lékařských prohlídek zaměstnanců. Výstupní prohlídky se provádějí podle návrhu vyhlášky ministerstva zdravotnictví a mají jiný průběh než ostatní zdravotní prohlídky zaměstnanců.

Výstupní lékařská prohlídka není až tak známá a častá, jako prohlídka vstupní a periodická. Tyto prohlídky jsou spjaty s každým nástupem do zaměstnání a také s jejich výkonem. Výstupní prohlídka se provádí jen u určitých činností. Možnosti výstupních prohlídek ukládá zákon.

Vyhláška o lékařských prohlídkách zaměstnanců

Loni, přesněji v dubnu 2013 vstoupila v platnost vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče. Jde o vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato vyhláška nově stanovuje obsah lékařských služeb, spojených s lékařskými prohlídkami zaměstnanců, jejich organizací i rozsahem. Součástí vyhlášky jsou také náležitosti žádostí o provedení prohlídky a náležitosti vydaného lékařského posudku zaměstnanci pro zaměstnavatele. Součástí této vyhlášky je i upřesnění a stanovení výstupních lékařských prohlídek.

Kdy se provádí výstupní prohlídka?

Výstupní prohlídka se provádí po ukončení pracovního poměru., nebo v případě převedení pracovníka na jinou práci. Většinou na práci, která je lehčího charakteru, nebo nemá nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance. Výstupní prohlídka se provádí u prací zařazených do druhé kategorie, a to v případě, že o ni požádá sám zaměstnanec.

Proč výstupní prohlídka?

Výstupní prohlídka má za úkol zjištění případných změn na zdravotním stavu zaměstnance, které by mohly mít přímou spojitost s vykonávaným zaměstnáním. Z toho důvodu se neprovádí u každého zaměstnání, ale jen u prací, které jsou svou povahou rizikové, nebo ohrožují nějakým způsobem zdraví zaměstnanců.

Jak probíhá výstupní prohlídka?

Lékař prohlédne zaměstnance a provede potřebná vyšetření, která jsou spojená s prováděným zaměstnáním. O výsledku vyšetření lékař nevystavuje posudek pro zaměstnance. Pouze vydá zaměstnanci potvrzení o provedení výstupní prohlídky, které je předáno zaměstnavateli.

Kdy se výstupní prohlídka neprovádí?

Výstupní prohlídka se neprovádí v případě, kdy jde o práce zařazené do první kategorie, kdy vykonávaná práce neohrožuje zdraví zaměstnance. Dále se výstupní prohlídka neprovádí, nejde-li o práci, u které výstupní prohlídku vyžaduje zvláštní pracovně právní předpis, nebo pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce nemoc z povolání, případně ohrožení nemocí z povolání, anebo pracovní úraz.

Následná prohlídka

Přestože výstupní prohlídka je u rizikových zaměstnání prováděna velmi podrobně a podle zákona, tak ne vždy je možné, aby odhalila případné poškození zdraví zaměstnance na základě rizikové práce. Z tohoto důvodu se u podezření na možné změny zdravotního stavu zaměstnance v budoucnu provádí takzvaná následná zdravotní prohlídka. Ta má možnost zjistit, zda po ukončení zaměstnání nevznikají zdravotní problémy v důsledku rizikové práce. Ani o této lékařské prohlídce se nevydává lékařský posudek pro bývalého zaměstnavatele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23411 (bozpcentrum.cz#3)


Diskuze a zkušenosti

René | 15.06.2017 11:22
Dobrý smlouva mi končila k 31.5.2017 a ted mi volá už byvalej zamestnavatel ze po mě chce výstupní prohlídku. Ze jsem v kategorii 2. Již jsem zaměstnán od 1.6.2017 v jiné firmě. Musím jít na tu výstupní. Nikde ani ve smlouvě o výstupní nebyla zmínka. Děkuji za odpoved

Redakce | 16.06.2017 23:15
VYHLÁŠKA č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) § 13 (1) Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. (2) Výstupní prohlídka se provádí při a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, b) převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. (3) Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o a) práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem5), a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz, b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

Vaclav | 29.08.2017 07:06
Dobry den chtel jsem se zeptat jestli musim na vystupni prohlidku kdyz my dal zamestnavatel vypoved podle § 52 odst .(e)

redakce | 29.08.2017 09:41
Výstupní prohlídka se provádí při a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, b) převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) se týká všech zaměstnanců, ale výstupní lékařské prohlídky ne. Tyto prohlídky totiž není nutné provádět, jde-li o a) práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz, b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce. POZOR! Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. Na základě výsledku vyšetření předá lékař zaměstnanci např. potvrzení o provedení výstupní prohlídky, které je pak následně předáno zaměstnavateli. Výstupní prohlídka by měla trvat nejméně 30 minut u střední náročnosti práce (kategorie práce II) a minimálně 40 minut u vysoké náročnosti (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy). Všichni víme, jak zaměstnanci neradi absolvují vstupní, popř. periodické prohlídky. A představa, že by měli někteří absolvovat i výstupní? A ještě k tomu na svoji žádost, pokud jim to přímo nenařizuje jiný zákon? Pro mnohé zaměstnance absolutně nepředstavitelné. Je tedy možné jim to nějak nařídit, přikázat apod.? Bohužel, prozatím v právním předpise není řešeno, jakým způsobem zaměstnance k výstupní prohlídce přinutit. Alespoň se doporučuje absolvování této prohlídky nařídit písemně tak, aby na ni stihl zajít do ukončení pracovního poměru. Bohužel pokud je pracovní poměr ukončen dohodou nebo „ze dne na den“ nebo „na hodinu“, již těžko bude zaměstnavatel po zaměstnanci absolvování prohlídky vyžadovat. Ovšem je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel i zaměstnanec by si měli uvědomit, jak důležité je výstupní prohlídku při ukončení pracovního poměru absolvovat. Hlavním důvodem je, že na základě této prohlídky je totiž možné eliminovat část problémů vzniklých s případným uplatňováním nároků spojených s nemocí z povolání (nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek), kterou by bývalí zaměstnanci mohli v následujících letech vznést a chtít uplatnit. Pokud ovšem zaměstnanec odmítne absolvovat výstupní lékařskou prohlídku, a to i přes příkaz zaměstnavatele, pravděpodobně tak ztratí možnost uplatnit nároky z případné nemoci z povolání, která by vznikla v rámci výkonu práce. A jak je to s hrazením výstupní lékařské prohlídky? Jelikož tato prohlídka patří do pracovnělékařských služeb a tyto služby hradí zaměstnavatel, měl by uhradit i výstupní lékařskou prohlídku. Závěrem lze říci, že pokud zaměstnanec pracuje v takových podmínkách, že je ohroženo jeho zdraví, měl by výstupní lékařskou prohlídku absolvovat. Přece jen zdraví má každý jen jedno a měl by se o něj dobře starat. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) se totiž netýká pouze zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Pernický Pavel | 30.09.2017 18:04
Skončil jsem pracovní poměr u firmy kde jsem tahal těžké věci jekle ,učka,vinkkle a namohl jsem si nohu a při záteži mě bolí a dost svalstvo nevím je to možno říct doktorovi

Tomáš | 04.04.2018 12:31
Dobry den, vystupni prohlidku (po ukonceni pracovniho pomeru) na zadost zamestnance hradi vzdy bez vyjimky zamestnavatel ze ano ? Jednali se o rizikove pracoviste. Dekuji za odpoved

Dalibor | 25.06.2018 15:22
Dobrý den chtěl bych se zeptat ve zkusebni dobe jsem dal výpověď kde jsem měl náročnost kategorie 2,3 výpověď jsem podal19.6.18 a zacal jsem pracovat v nové práci od 26.6.18 ale bývalí zaměstnavatel mi řek že pokud nepodstoupim výstupní lékařskou prohlídku že mi nemůže dát zápočtové list. Může my ho držet nebo mi ho musí vydat když nechci na výstupní prohlídku? Děkuji za odpověď.

Karel | 06.12.2018 07:39
Koukám, že je zde zbytečné se ptát. Redakce odpovídá pouze okopírovanými, laikovi nic neříkajícími frázemi. Na konkrétní dotazy neodpoví. Buď to ten "Redakce" nezná a neví, nebo je inženýr.


Přidat komentář