Metodické pokyny požární ochrany

Metodické pokyny požární ochrany je třeba vypracovat na míru dané firmy, jejího zaměření, jednotlivých pracovišť i pracovní činnosti. Nejvhodnější je nechat si metodické pokyny PO vypracovat dodavatelsky.

Metodické pokyny požární ochrany mají zahrnovat způsob zajištění požární ochrany v celé firmě. Jejich vypracování patří do rukou odborníků, kteří provedou audit požární ochrany a na jeho základě zajistí požární ochranu a vypracují metodické pokyny.

Metodické pokyny požární ochrany firmy se vypracovávají ve třech úrovních a zahrnují nároky na požární ochranu dané firmy.

  1. Musejí být zaneseny do požární dokumentace, kde budou kdykoli k nahlédnutí.
  2. Zaměstnanci jsou seznámeni s metodickými pokyny požární ochrany formou školení.
  3. Seznámení je ověřeno písemným testem a stvrzeno podpisem zaměstnance do požární knihy a dokumentace.

Co musí zahrnovat metodické pokyny požární ochrany?

Jde zejména o zajištění firmy ve třech úrovních, které jsou navzájem propojeny. Jde o stavbu, provoz a lidský faktor.

Stavba, čili budova firmy

Základem metodických pokynů je snížení rizika vzniku požáru. Dále pak zajistit požár, pokud by vznikl, omezením v předem vymezeném prostoru. Co se podnikatelské budovy týče, tak požární ochrana by měla vycházet již z okamžiku, kdy se stavěla. Je zde nutné rozdělit budovu do tak zvaných požárních úseků, ve kterých je stanoveno požární riziko plynoucí jednak z charakteristiky provozované pracovní činnosti, jednak z vlastností stavebního objektu.

Metodické pokyny požární ochrany zahrnují osazení budovy elektrickou požární signalizací, zařízením pro odvod tepla a kouře, hasicími přístroji a hydranty. Dále pak obsahují únikové cesty, určují odstupové vzdálenosti a přístupové komunikace pro protipožární zásah.

Provoz čili pracovní zaměření

Pracovní činnosti se dále dělí na činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se zvýšeným požárním nebezpečím, a bez zvýšeného požárního nebezpečí. A právě podle tohoto určení se dále sepíší metodické pokyny požární ochrany.

Odborně způsobilá osoba vyhodnotí veškeré možné zdroje vzniku požáru, požárně technické charakteristiky všech nebezpečných látek a základní charakteristiky stavby a technologií. Pak určí oprávnění a povinnosti osob při zajišťování požární bezpečnosti, způsob zabezpečení volných únikových cest, a podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a označení informativními tabulkami.

Lidský faktor a požární ochrana

Metodické pokyny požární ochrany obsahují i různé scénáře, které nabádají, jak se chovat v nebezpečných situacích, včetně vzniku požáru. V dokumentaci požární knihy jsou zaneseny metodické pokyny, které obsahují evakuační plán a únikové cesty, vyhlášení požárního poplachu i to, jak se zaměstnanci mají chovat a postupovat. Stejně tak, kdy a koho informovat o vzniku požáru na pracovišti. Metodické pokyny požární ochrany v tomto případě zahrnují i školení a cvičení zaměstnanců. To proto, že je nezbytné, aby věděli, jak zareagovat v případě požáru, a jak co nejrychleji a bez paniky opustit pracoviště a budovu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23445 (bozpcentrum.cz#36)


Přidat komentář