Požární evakuační plán

Evakuační plán je nedílnou součástí vnitřních prostor firemních i veřejných nebo komerčních budov či areálů. Evakuační plán umožňuje organizovaný, rychlý a bezpečný únik z budovy nebo areálu budov v případě požáru nebo jiného nebezpečí.

Evakuační a únikové plány jsou určeny pro potřeby rychlé a organizované evakuace osob v případě vzniku mimořádných událostí, jakými mohou být například požár, povodeň, porucha technologického zařízení nebo jiné nebezpečné situace v objektu. V případě vzniku těchto nebezpečí je evakuace jedním z nejúčinnějších a nejdůležitějších nástrojů řešení vzniklé situace.

Evakuační plán – proč je nutností?

Aby byla umožněna rychlá, efektivní a bezpečná evakuace osob, je dle Zákoníku práce § 102 povinností každého zaměstnavatele přijímat opatření a vytvořit pokyny pro případnou evakuaci zaměstnanců či jiných osob nacházejících se v objektu a dále i zvířat anebo materiálu. Jedním z hlavních a nejdůležitějších způsobů, jak splnit tento požadavek, je zpracování a zveřejnění evakuačního plánu ve srozumitelné a přehledné textové i grafické podobě.

Evakuační plán a legislativa

Povinnost zpracovávat evakuační a únikový plán vyplývá z § 15 Zákona č. 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně a také z výše zmiňovaného § 102 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Podle § 33 Vyhlášky 246/2001 Sb., O požární prevenci musí podnikatelé a to právnické i fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím anebo činnosti, u kterých jsou přítomny „složité podmínky pro zásah“ (podle § 18 vyhlášky O požární prevenci) zpracovávat evakuační plán.

Dále je nutno evakuační plán zpracovávat v případě, že tak stanoví odborně zpracovaná dokumentace Požární ochrany.

Kdo zpracovává evakuační plán

Evakuační plán, stejně jako veškerou dokumentaci Požární ochrany, může zpracovávat pouze osoba odborně způsobilá, což je dle typu v budově provozovaných činností Technik požární ochrany anebo jiná pověřená osoba s příslušným vzděláním.

Evakuační plán se skládá z textové a grafické části.

Textová část evakuačního plánu

Textová část evakuačního plánu musí obsahovat následující údaje:

  • Určení osoby, která organizuje evakuaci.

  • Místo, ze kterého bude evakuace organizována.

  • Osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace organizována.

  • Únikové cesty a způsob evakuace.
  • Místa, kde se evakuované osoby, případně zvířata nebo materiál budou shromažďovat a také způsob jejich střežení v případě evakuovaných zvířat nebo materiálu.
  • Určení osoby, která provede kontrolu počtu evakuovaných osob, zvířat nebo materiálu.
  • Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám.

Grafická část evakuačního plánu

Grafická část evakuačního plánu je vytvořena ve formě plánu (mapky) jednotlivých podlaží a slouží k názornému vyznačení únikových cest a směru úniku v jednotlivých podlažích nebo jejich částí v případě, že jsou podlaží rozsáhlá.

Na grafickém evakuačním plánu musí být vyznačena poloha pozorovatele (místo, kde se nacházíte), přičemž směr únikových cest je vyznačen od bodu, kde se pozorovatel nachází, takže plán musí být správně orientován, aby směr únikové cesty odpovídal realitě.

Evakuační plán (textová i grafická část) musí být umístěn na dobře viditelném a trvale přístupném místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23439 (bozpcentrum.cz#17)


Přidat komentář