ŠKOLENÍ BOZP A PO FORMOU E-LEARNINGU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE

Prosím, prosím... můžeme školit e-learningem? Prosím, prosím... my máme školení v pořádku, děláme ho e-learningem, tady máme doklad.

Prosím, prosím... a můžeme ten e-learning udělat za Tondu Vomáčku, páč ten neumí pracovat s počítačem?
NE nemůžete, NE doklady neodpovídají požadavkům legislativy, NE za nikoho školení nemůžete suplovat!
ALE když oni nám slibují, že to máme v pořádku a garantují nám, že všechno splňujeme.
NE nesplňujete NIC.
TAK co máme dělat?

Školení BOZP s kvalitním lektorem

NORMÁLNĚ klasicky školit, tak jak to předpisy v BOZP a PO požadují a ten váš e-learning za 200,-Kč na rok za osobu si můžete samozřejmě jako „pomocný materiál“ pro školení provést, když už chcete být světoví.
ALE to nás vyjde ještě na 20.000,-Kč ročně, tak proč si ho máme kupovat?
TO máte pravdu, proto si za ty ušetřené peníze objednejte kvalitního lektora, který je schopen reagovat na všechny vaše požadavky a spolu s vedoucími zaměstnanci připravte pro své zaměstnance školení na vaše místní podmínky, a ještě vám nějaká ta tisícikoruna zbyde.

Co to je e-learning?

E-learning je podle Wikipedie vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Připomínám, že zaměstnavatel je povinen podle Zákoníku práce, §103, a níže uvedených odstavců, zajistit zaměstnancům školení:
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
Požadavky na provedení školení o PO podle prováděcí vyhlášky k Zákonu o PO, č. 246/2001 Sb., v PZ, jsou ještě konkrétnější:

§ 23

Školení zaměstnanců o požární ochraně

(1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení
a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
(2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.
§ 36

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.
§ 16a

(1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 provádí
a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
b) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Z uvedeného právního výtahu požadavků na provádění školení pro zaměstnance je tedy zřejmé, že žádné nabízené e-learningové školení na našem trhu nesplňuje požadavky jak Zákoníku práce, tak i Zákona o PO a předpisů souvisejících.

Z nabízených e-learningových školení v ČR se zaměstnanec nedozví např.:

  • do které kategorie prací byla jeho pozice zařazena,
  • kdo je jeho poskytovatelem pracovně preventivné péče,
  • jaká pracovní rizika na něho v rámci výkonu pracovní činnosti působí,
  • kde je uložená Kniha evidence úrazů,
  • do které kategorie činností z hlediska PO je zařazeno jeho pracoviště
  • kudy vedou únikové cesty a kde jsou únikové východy
  • jak jsou rozmístěny na pracovišti hasicí přístroje

, a tak bychom mohli ve výčtu nedostatků e-learningového školení pokračovat dále.

Dokonce je zarážející, že výstup z provedeného e-learningového školení podepíše „nějaký neznámý lektor“ s dovětkem, že je oprávněný provést školení podle §16a, Zákona o PO a praktickou část si má zaměstnavatel provést sám. Tato nehoráznost je v rozporu právě s požadavkem Zákona o PO, protože školení může provést pouze proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO, který má dostatečné místní znalosti jak teoretické, tak i praktické získané u podnikající právnické nebo fyzické osoby vyšším stupněm školení.

Závěrem tedy z pohledu soudního znalce musím konstatovat, že čistě e-learningové školení o BOZP a PO nevyhovuje požadavkům na školení podle české právní úpravy. Pokud by došlo např. k úrazu nebo smrtelnému úrazu, či požáru, museli bychom ve znaleckém posudku při e-learningové výuce konstatovat, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti v oblasti školení BOZP a PO.

Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA mladší znalec / junior expert

zdroj: PYROKONTROL

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31602


Přidat komentář