Bezpečnost práce v cukrárně

Pracujete v cukrárně, anebo jste její majitel či provozovatel? Máte zaměstnance, jež pracují v cukrárně? Jaká pravidla BOZP a další předpisy je nutno znát a dodržovat pro práci v cukrárně a jaké jsou hygienické požadavky?

Práce v jakémkoliv potravinářském provozu s sebou nese velikou zodpovědnost nejen za sebe samého, ale rovněž za množství zákazníků, kteří si potravinářské výrobky kupují a konzumují je. Základní hygienická pravidla jsou proto v potravinářství jedny z nejpřísnějších, zvláště pak tam, kde se potraviny přímo připravují.

Kromě hygieny je třeba jako na každém jiném pracovišti dbát na bezpečnost práce. Jak je to s hygienickými a bezpečnostními pravidly v cukrárně?

Bezpečnost práce v profesionální cukrárně

Pečete doma rádi? Připravujete sladké dorty, sušenky, rolády, zákusky, řezy, cukroví anebo jiné sladké dobroty, po kterých se vždy jen zapráší? Péct doma pro sebe, svou rodinu, přátele nebo pro své hosty může úplně každý, kdo k tomu má chuť, potřebné znalosti a dovednosti a především nadšení pro skvěle odvedenou práci.

Pro práci v profesionálním cukrárenském provozu je však v rámci zajištění bezpečného provozu pracoviště důsledně dbát na následující požadavky a znát a dodržovat následující předpisy:

 • V profesionální cukrárně smí pracovat a obsluhovat zařízení pouze osoba starší 18 let, která je k těmto činnostem odborně i zdravotně způsobilá.
 • Vedoucího pracovníka cukrárny určuje příslušný vedoucí pracovník společnosti.
 • Zaměstnanci profesionální cukrárny může být svěřena jakákoliv pracovní činnost teprve po absolvování vstupního anebo periodického školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) a následně úspěšně složeném testu.** Povinné školení BOZP** slouží k seznámení zaměstnanců s bezpečnostními předpisy cukrárny, návody výrobců zařízení používaného v cukrárně, legislativou týkající se bezpečnosti práce v cukrárně aj.
 • Po absolvování vstupního anebo periodického školení bezpečnosti práce, které provedl vedoucí pracovník cukrárny anebo jiná určená osoba s potřebnou kvalifikací a pověřením, je nezbytné, aby zaměstnanec prokázal své znalosti v písemném, praktickém či kombinovaném testu. Výsledek školení a testu se následně zaeviduje do příslušné dokumentace BOZP.
 • Vedoucí profesionální cukrárny odpovídá za řádné zaškolení zaměstnanců, kteří obsluhují nástroje a zařízení v cukrárně.
 • Zaměstnanec profesionální cukrárny musí znát a dodržovat bezpečnostní předpisy, používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (zkráceně OOPP) a osvojit si správné a bezpečné obsluhování nástrojů a zařízení potřebných pro práci v cukrárně a jejich vhodné a správné nastavení a také bezpečnou práci s pracovním materiálem.

Hygienické požadavky na zaměstnance cukrárny

Kromě požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí zaměstnanec cukrárny důsledně dbát rovněž na dodržování řádné hygieny práce. Zaměstnanec profesionální cukrárny musí splňovat následující hygienické požadavky:

 • Účast na pravidelných i mimořádných lékařských kontrolách.
 • Mít platný zdravotní průkaz.
 • Dbát na osobní čistotu a hygienu.
 • Dbát na čistotu pracovního oděvu, nosit povinnou pokrývku hlavy.
 • Dodržovat hygienu provozu a pracoviště.
 • Dbát na pečlivou kontrolu, zdravotní a hygienickou nezávadnost a sledování data expirace surovin používaných v cukrárenském provozu jakožto i hotových výrobků určených k prodeji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23435 (bozpcentrum.cz#48)


Přidat komentář