K čemu je potřebný koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je osoba, jejímž úkolem je zvýšení bezpečnosti na stavbách. Jeho přítomnost na stavbě je dána zákonem. Za jakých podmínek je nutné mít na stavbě koordinátora BOZP?

Jste podnikatel a máte v úmyslu stavět? Jedná se o stavbu určenou jako sídlo firmy anebo developerský projekt? Ať tak či tak, pravděpodobně budete potřebovat zajistit koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Kdo je koordinátorem BOZP?

Koordinátorem BOZP může být fyzická i právnická osoba. Koordinátora BOZP vybírá zadavatel stavby neboli investor. Úkolem koordinátora BOZP je provádění stanovených činností pří přípravě i realizaci stavby.

Za jakých podmínek je nutno zajistit koordinátora BOZP?

Koordinátora BOZP je nutné zajistit v případě, kdy budou překročeny limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se o stavby u nichž „celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současně více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den“ a dále stavby, u nichž „celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.“

Zákon také ukládá zajistit koordinátora BOZP pro stavby, kde budou prováděny** práce se zvýšeným rizikem** dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jedná se o tyto druhy činností:

 • Práce, při kterých může dojít k pádu z výšky anebo do volné hloubky více než 10 metrů.
 • Práce, při kterých dochází k montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.
 • Práce spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce, které mohou zaměstnance vystavit riziku poškození zdraví anebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 metrů.
 • Práce, při kterých jsou používány výbušniny dle zvláštních právních předpisů.
 • Práce, při kterých jsou používány nebezpečné vysoce toxické chemické látky a přípravky, anebo se vyskytují biologické činitele dle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření v případě, že se na ně nevztahuje atomový zákon.
 • Práce, které jsou vykonávány v ochranných pásmech energetických vedení případně technického vybavení.
 • Studnařské práce nebo práce na podzemních dílech, pakliže nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce, které jsou prováděny ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Činnosti koordinátora BOPZ ve fázi přípravy stavby

Mezi úkoly koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby patří především zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi, zpracování přehledu právních předpisů, zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi a posouzení stavu zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany.

Činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů stavby, dle potřeby aktualizuje plán BOZP, dohlíží na dodržování postupů a provádí kontroly, funguje také jako informátor o podmínkách ohledně BOZP atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23430 (bozpcentrum.cz#13)


Přidat komentář