BOZP

Psát o důležitosti pevného zdraví je zbytečné. Každý z nás totiž ví, že je to pro nás ta nejdůležitější věc. Zatímco v našem soukromém životě je péče o zdraví naší záležitostí, v zaměstnání se o bezpečnost svých zaměstnanců stará rovněž zaměstnavatel.

Bezpečnost práce

Péče o zdraví zaměstnanců je povinností každého zaměstnavatele. Směrnicemi BOZP se musí také řídit všichni živnostníci a zaměstnanci. V současné době bezpečnost ochrany zdraví na pracovišti obsahuje velkou řadu nařízení a pokynů.

Školení BOZP si provádí zaměstnavatelé sami nebo využívají služeb specializovaných firem. Její profesionální služby zahrnují potřebná školení a prevence pokut. Tato firma pomůže rovněž s dokumentací včetně knihy úrazů. Tímto budete pečlivě připraveni na kontrolu z inspektorátu práce a tím se vyhnete případným vysokým pokutám.

Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon technika požární ochrany a osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP

Zákony České republiky nařizují všem zaměstnavatelům provádět** školení bezpečnosti práce**. V praxi jsou však nastupující noví zaměstnanci pouze zběžně seznámeni s BOZP. Mnozí zaměstnavatelé to totiž považují za zbytečnou ztrátu času. Školení má však významný preventivní význam. Především na pracovištích s rozsáhlejším výrobním procesem je důležité seznámit pracovníky s veškerými riziky v celém objektu. Ti sice mohou dobře znát bezpečnostní podmínky na úseku, kde pracují, ale na jiných provozech tomu však zpravidla není. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že několik hodin věnovených školení BOZP není tak velkou finanční ztrátou v porovnání s dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnance. Pracovníci obsluhující speciální techniku nebo pracující za zvláštních podmínek např. ve výškách musí být obeznámeni se specifickým bezpečnostním nebezpečím.

BOZP ve zdravotnictví

Protože jsou zdravotničtí pracovníci vystavováni zvýšeným rizikům různého druhu, je nutné při [školení BOZP] brát u nich zvláštní zřetel hlavně na pohyb na jednotlivých pracovištích, stav technických zařízení a přístrojů, kontakt s nebezpečnými látkami a dodržování přesčasových hodin. Mezi časté úrazy těchto zaměstnanců patří především poranění při manipulaci s pacienty, bodné a řezné rány při manipulaci se zdravotní technikou, popálení při roznášce jídla ležícím osobám a poranění elektrickým proudem. Bezpečnostní rizika přináší také ionizující záření při obsluze rentgenu či neionizující vyskytující se během práce s laserem. Neméně důležitá je ochrana zdravotních pracovníků proti chemickým látkám v laboratořích a biologické mase při styku s pacienty. Nezřídka dochází také k uklouznutím, podvrtnutím nebo pádům.

BOZP ve školství

Také oblast školství má v oblasti bezpečnosti práce svá specifika. Zde je potřeba zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředky nejen pro učitele a ostatní zaměstnance škol, ale nezbytné je brát v tomto směru ohled především na žáky a studenty. BOZP zde musí zohlednit systém výuky, který je na jednotlivých typech škol odlišný. Méně složitá problematika je na školách humanitního zaměření a naopak větší pozornost vyžadují učební zařízení technického směru především místa odborného výcviku. Musí zohlednit děti a mládež, která si neuvědomuje bezpečnostní rizika tak dobře, jak je dokáží odhadnout dospělí. Školení se zde provádějí nejen pro zaměstnance, ale účastní se jich také žáci a studenti. Jejich pracovní náplň je omezena zákonem.

Školení řidičů referentských vozidel

Školením řidičů musí projít každý, kdo používá motorové vozidlo ke své pracovní činnosti. Pokud je řízení automobilu hlavní náplní práce, je nutno jej absolvovat každý rok pod vlivem akreditovaného školitele. Po úspěšném ukončení tohoto školení řidiči dostávají profesní průkaz. Trochu odlišné je to pro řidiče, kteří sice motorové vozidlo využívají ve svém zaměstnání, ale jejich hlavní pracovní činnost není doprava. Školení je povinné ze zákona 65/1965 Sb, Zákoníku práce a jeho novely č. 309/2006 Sb. Tady se nerozlišuje, zda zaměstnanec vyráží na pozemní komunikace každý den nebo jen několikrát ročně.

Obsahem jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce na pracovišti. Jeho součástí je také prověření nabytých znalostí. Samozřejmostí je seznámení s případnými změnami v pravidlech silničního provozu. Přestože zákon nestanoví žádné termíny tohoto školení, mělo by být prováděno minimálně jednou ročně. Zaměstnavatel tak má ochranu v případě nehody nebo nedodržení pravidel zaměstnancem. Veškerá školení řidičů - referentů musí být řádně zdokumentována. Lze je provést také on-line.

BOZP pro práci ve výškách

S [pracemi ve výškách] se setkávají pracovníci mnoha profesí. Protože zde hrozí riziko pádu a tím vážnějšího zranění. To se vztahuje na zaměstnance, u kterých hrozí pád do hloubky. Důkladně proškoleni musí být také zaměstnavatelé jejichž firma provozuje činnosti ve výškách, přestože oni sami nic podobného nevykonávají. Toto školení BOZP se skládá z informací vztahujících se ke specifičnosti této práce, jednotlivých zákonům, jejich zněním a způsobu dokumentace. Absolventi se zde seznámí s lanovou technikou, především získají potřebné znalosti o způsobech jejího použití k zajištění. Procvičí se také ve vázání bezpečnostních uzlů.

Revize elektrických přístrojů

Podle zákona je zaměstnavatel povinen provádět[revize elektrozařízení]. Mezi ně počítáme kontroly elektroinstalací a jednotlivých spotřebičů. Elektrorevize se v běžném prostředí provádějí každých pět let. Pokud se však jedná o studené, vlhké nebo horké prostory, je tato povinnost zkrácena na dobu tří let. Revizemi se nejen zjistí aktuální stav elektrických přístrojů, ale především se takto výrazně sníží riziko požárů vzniklé vinou vadné elektroinstalace nebo poškozeného elektrospotřebiče. Po každé kontrole technik vystavuje revizní zprávu. Ta obsahuje zjištěné závady nebo potvrzení o bezchybném stavu.

Dokumentace BOZP

Zákon ukládá povinnost zpracovávat a vést dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany. Tu si může provádět samotná firma nebo si ji nechat vyhotovit některou na BOZP specializovanou společností či externími poradci. Dokumentace BOZP by měla obsahovat posouzení pracovních rizik, organizační směrnice jejího řízení, firemní předpisy, postupy a pokyny. Mezi ně by mělo být zahrnuto používání osobních ochranných pracovních prostředků, vymezení zakázaných prací pro ženy a mladistvé, manipulace s břemeny a výkonu zaměstnání ve výškách.

Rovněž povinná je i dokumentace požární ochrany. Její součástí je začlenění jednotlivých činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice nutné pro její zabezpečení, požární poplachové směrnice, evakuační plán, řád ohlašovny požárů a požární knihu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23433 (bozpcentrum.cz#37)


Diskuze a zkušenosti

Marta | 09.03.2015 12:45
Re: ENERGOM Projekty a. s. ENERGOM projekty jsou nejlepší firma na BOZP, se kterou jsem se kdy setkala.

Autoservis Praha | 31.01.2016 15:10
ENERGOM Projekty a.s. je profesionální firmou jedna z mála, jejich technička mi vše vysvětlila při prověrce. Při nahlášení kontroly inspektora jsem jen zvedl telefon a hned přijela prošla provozovnu a pak mě zastoupila u kontroly a já byl zcela vklidu perfektní práce kterou si obhájili u kontroly. Tímto chci společnosti a všem zaměstnancům ENERGOM Projekty poděkovat