Měření vibrací z hlediska BOZP

Vibrace mohou nenávratně zapříčinit ochabnutí zdraví lidského jedince, pokud jsou dlouhodobě prováděny. Proto je nutné mít přesné hodnoty zaznamenány a také podle toho upravovat pracovní dobu.

Mezi vlivy na lidský organismus, ale i jako druhotný vliv na kvalitu práce mají vibrace. Proto je nutné, aby měření vibrací bylo prováděno pravidelně a hlavně příslušenstvím, které k tomu náleží. Nejde jen o ověření si hodnot, ale měření vibrací je nařízeno předpisem nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou uvedené limity.

Ochrana zdraví především

Je známo a i prokázáno, že silný hluk způsobuje nejen ničení sluchu, ale i vibrace, které také mají neblahý dopad na lidské zdraví. Zejména pak na ruce, kde může dojít k nenávratnému poškození nervové soustavy, tedy její části a člověk je tak omezen pohybově a i jinými způsoby. To je tedy hlavním důvodem, proč se stát zaobírá takovým faktem, jako je působení vibrací na lidský organismus. Jde především o ochranu zdraví.

Co jsou tedy vibrace?

Obecně jsou vibrace definovány jako mechanické kmitání a chvění prostředí a vznikají pohybem pružného prostředí či pouze jednotlivého tělesa anebo přístrojů. Vibrace vznikají však také pohybem mořských vln. Tyto vibrace se pak následně přenášejí na další prostředí, člověka samozřejmě také, pokud se v prostředí vibračním nachází, nebo je v jeho přímém kontaktu, dotýká se jej.

Povolení vibrací

Vibrace, stejně jako hluk se označují v hodnotách povolených a pak také těch s vlivem na okolní prostředí, včetně zdraví člověka. Bylo dokonce prokázáno a několikrát změřeno, že jisté vibrace se dotýkají jiných částí člověka a v tomto ohledu záleží na působení. Například samotná ruka snese vyšší vibrační zátěž, než například paže. Což je zajímavé.

Hodnoty vibrací povolené a částečně povolené

Povolené hodnoty, co se pracovního nasazení, tedy výkonu práce týče, jsou 123 decibelů za jednu osmihodinovou pracovní směnu. Hodnoty vyšší s maximální naměřenou hodnotou 137 decibelů za stejnou dobu směny lze však přerušit pouze krátkodobě a výjimečně, aby nedocházelo k poškození zdraví s trvalými následky.

Měření vibrací z hlediska BOZP - zdraví především

Z důvodu ochrany zdraví při práci je nutné provádět** měření vibrací na pracovišti**, obzvlášť v hlučném pracovním prostředí, při práci se stroji, motorovými vozidly a dalšími. Všechno to má vliv na lidské zdraví a pravidelným zatěžováním si tak může dotyčný přivést komplikace, které vedou k trvalému poškození zdraví a spolu s ním i omezení činnosti, pohybu a dalších souvisejících oblastí. Hodnoty jsou přesně udány a musí se dodržovat. Pokud je tak oficiálním měřením zjištěno možné přetížení, tedy vyšší hranice vibrací, než by bylo zdrávo, pak je nutné upravit pracovní dobu a pracovníka z prostředí omezit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23428 (bozpcentrum.cz#52)


Přidat komentář