Odškodnění za smrtelný pracovní úraz

Stal se člen Vaší rodiny obětí nešťastné nehody při výkonu svého povolání? Za úmrtí člena rodiny můžete požadovat odškodnění a náhradu nákladů. Na co máte v této souvislosti nárok a kam se obrátit? Čtěte dále.

Jestliže zaměstnanec zemřel na následky nehody při výkonu své práce, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout finanční odškodnění pozůstalým členům rodiny. To platí i v případě, že zaměstnanec nezemře ihned, ale později na následky pracovního úrazu. V souvislosti s úmrtím zaměstnance mají pozůstalí nárok na následující finanční odškodnění:

  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu,
  • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
  • jednorázové odškodnění pozůstalých,
  • náhrada věcné škody.

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením

Pokud zaměstnanec zemřel na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale ještě před tím se na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání léčil, mohou jeho pozůstalí uplatnit** nárok na náhradu nákladů spojených s léčením**. Náhrada se poskytuje tomu, kdo náklady hradil a pokud je hradil sám postižený, pak pozůstalým.

Náklady spojené s léčením jsou veškeré prokazatelné náklady, které musel postižený vynaložit v souvislosti s léčbou následků úrazu anebo nemoci z povolání. Může se jednat například o doplatky za léky, ortopedické pomůcky, výdaje za operaci a další lékařské úkony, výdaje za diety, pokud byly podmínkou léčby aj.

Dále lze za náklady spojené s léčením považovat například výlohy za jízdné při dopravě k lékaři, na léčení, na rehabilitaci apod. a rovněž tak za výdaje za jízdné, které vznikly nejbližším příslušníkům rodiny v souvislosti s návštěvou postiženého v nemocnici apod.

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem se hradí tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od nákladů spojených s pohřbem se odečítá pohřebné poskytnuté dle předpisů o sociální podpoře.

Za náklady spojené s pohřbem se považují náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy nejbližších pozůstalých a také náklady na převoz zemřelého z místa úmrtí do místa pohřbu, náklady na zřízení hrobového příslušenství (pomník, deska), úprava hrobu, květiny nebo věnce a také jedna třetina přiměřených nákladů na smuteční ošacení nejbližších příslušníků rodiny zemřelého.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší těm pozůstalým členům rodiny, kterým zemřelý poskytoval vyživovací povinnost podle zákona o rodině, anebo byl povinen ji poskytovat. Jedná se o osoby jako jsou manžel, manželka, děti a rodiče zemřelého. Může se jednat i osobu, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, společně s ním hospodařila a pečovala o společnou domácnost a také o děti této osoby, pokud žily v jejich společné domácnosti a zemřelý jim poskytoval vyživovací povinnost ( v praxi se obvykle jedná o druha nebo družku a jeho nebo její děti či společné děti obou).

Zatímco předchozí typy náhrad jsou vypláceny jednorázově, náhrada na výživu je vyplácena měsíčně až do konce přiznané doby.

Jednorázové odškodnění pozůstalých

Jednorázové odškodnění pozůstalých náleží manželovi nebo manželce zemřelého a dětem zemřelého, pokud jim byl z důvodu úmrtí rodiče přiznán sirotčí důchod. V odůvodněných případech může náhrada náležet i rodičům zemřelého. Jednorázové odškodnění nelze přiznat družce či druhovi.

Náhrada věcné škody

Náhrada věcné škody se vztahuje na osobní věci postiženého, pokud byly při pracovním úrazu poškozeny anebo ztraceny. Tento nárok mohou uplatnit pouze zákonní dědicové zemřelého zaměstnance a to v případě, že nárok neuplatnil před svým úmrtím sám zaměstnanec.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23414 (bozpcentrum.cz#21)


Diskuze a zkušenosti

Radka Krejčí | 10.06.2017 11:23
Dobrý den. Manžel měl pracovní úraz s následkem smrti před 3 lety. Nedávno v televizi říkali, že zaměstnavatel musí pozůstalé rodině vyplácet ušlou mzdu až do důchodu. Dostali jsme nějaké peníze za úraz od zaměstnavatele, ale za smrt se mi to zdá málo. Prosím o odpověd.


Přidat komentář