Obsah lékárničky na pracovišti

Je možné, aby zaměstnavatel zahrnul do vybavení lékárničky také léky proti bolesti, alergii apod.?

O nutnosti schválení seznamu léků v lékárničce poskytovatelem pracovnělékařských služeb vím, ale má to přímý vliv na tuto problematiku? Dotaz zodpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ano zajisté, lékař pracovnělékařských služeb musí zaměstnavateli pomoci s výběrem obsahu lékárničky první pomoci. Vždyť i sama vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) stanoví v rámci povinností lékaře povinnost poskytovat zaměstnavateli poradenství a konkrétně uvádí poradenství spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Základní zásadou je § 102 odst. 6 zákoníku práce, který uvádí, že zaměstnavatel je povinen společně s poskytovatelem pracovnělékařských služeb proškolit potřebný počet zaměstnanců, kteří by v případě potřeby poskytovali na pracovišti první pomoc a případnou evakuaci, a též je povinen vybavit pracoviště zdravotnickými potřebami (lékárničkou) v takovém rozsahu, aby to odpovídalo potenciálním rizikům, které se mohou na pracovišti vyskytovat.

Obsah lékárničky první pomoci totiž musí odpovídat rizikům, která se vyskytují na pracovišti a rizikům, s kterými přichází zaměstnanci do styku. Ne na každém pracovišti jsou například potřeba přípravky pro výplach očí (v případě styku s žíravinou). Obsah lékárničky první pomoci musí odpovídat rizikům práce.

Proto také není žádným předpisem stanoven obsah lékárničky první pomoci pro zaměstnavatel. Obsah lékárničky první pomoci je stanoven např. pro motorová vozidla (příloha k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), když je zde přibližně stejné riziko.

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě je také stanoven obecně v příloze k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se týká léků proti bolesti a alergiím, tak se domnívám, že tyto by neměly být obsahem lékárničky první pomoci. Je sice pravdou, že lékárnička první pomoci pro zotavovací akce dětí musí obsahovat přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika), tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika), přípravky k užití při průjmu a přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia), ale to je stanoveno s ohledem na to, že děti jsou například na lyžařském výcviku na chatě vzdálené od lékárny a od lékaře ve dne v noci. V práci jsou však zaměstnanci pouze 8 či 12 hodin a v případě akutní nevolnosti nebo zhoršení zdravotního stavu mohou pracoviště opustit a zajít si k lékaři.

Léky typu Brufen, Ibuprofen, Ibalgin zajisté zaměstnavatel kupovat nemusí.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34359


Přidat komentář