Četnost školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Nikdy v minulosti nebyla stanovena četnost školení BOZP pro zaměstnance, ani vedoucí zaměstnance, čímž zcela pochopitelně nebyl obecně závazně stanoven poměr těchto školení.

Pouze kdysi dávno ČÚBP na základě výsledků úrazovosti doporučil, že školení BOZP vedoucích zaměstnanců by mělo být prováděno nejméně 1x za 3 roky a školení BOZP zaměstnanců nejméně 1x za rok.

Český úřad bezpečnosti práce byl zákonem 251/2005 Sb. k 1. červenci roku 2005 zrušen a nahrazen názvem Státní úřad bezpečnosti práce (SÚBP) se sídlem v Opavě (www.SUIP.cz).

V některých firmách byla četnost školení BOZP sjednocena s legislativně stanovenou četností školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, tedy nejméně 1x za 2 roky a nejméně 1x za 3 roky.

Tyto četnosti byly aplikovány před 1. 1. 2001, tedy před dnem, kdy oficiálně došlo k liberalizaci BOZP a především k uplatňování nových zásad BOZP. BOZP se odvíjí od konkrétního hodnocení rizik.

Došlo tak k odklonu od direktivního centrálního pojetí BOZP k liberálnímu decentralizovanému pojetí. V důsledku toho došlo k výraznějšímu tlaku na vedoucí zaměstnance za zajištění BOZP. Prakticky vzato z nejnižších vedoucích zaměstnanců se stali "dělníci" BOZP, tedy nejnižší výkonný článek BOZP. Co toto znamená pro školení BOZP?

Poměr četnosti školení by měl být opačný. Vedoucí zaměstnanci by měly být školeni častěji, než zaměstnanci. BOZP v moderním pojetí je především o managementu rizik, tedy je především pro vedoucí zaměstnance.

Ti by své zaměstnance o požadavcích BOZP měli informovat především v rámci své řídící činnosti, tzn. průběžně při zadávání jednotlivých úkolů, neboť BOZP je nedílnou součástí řízení firmy.

Stane-li se zaměstnanci pracovní úraz, je to, z hlediska managementu, vždy chyba řízení, tedy vždy chyba vedoucího zaměstnance! I z tohoto pohledu by měli být školeni vedoucí zaměstnanci častěji než řadoví.

Obvyklá doporučená lhůta školení vedoucích zaměstnanců

je z praxe inspektorátu práce minimálně jednou ročně. Je to především proto, že dle platné legislativy jsou to především vedoucí zaměstnanci včetně jednatelů, kteří zodpovídají za BOZP a také nesou největší postihy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id29761


Přidat komentář