BOZP pro školy

I škol se týká důležité nařízení z oblasti zákona práce a to dodržování všech pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je to nezbytně nutné hned z několika důvodů. Nejen pro žáky, ale i učitele.

Nezbytně nutnou součástí každé vyučovací místnosti, třídy, ale i tělocvičny a jiných odborných pracovišť pro výcvik je školní řád, který mimo jiné obsahuje i velice důležitá pravidla pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nutnou součástí jsou informace o postupech v případě nehody.

Postup při nehodách

Bohužel ač jsou pokyny jasné a zřejmé, ne vždy se podle nich postupuje. A to i přesto, že se mnohdy dějí pravidelná cvičení, jak evakuovat žáky spolu s pracovníky školy. Předem jsou o cvičení srozuměni všichni pracovníci, tudíž odchod ze tříd je jim jasný. Bohužel ale při několika různých šetřeních se zjistilo, že nejen žáci, ale zejména učitelé nepostupují podle stanovisek sjednaných v podmínkách pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci.

Poplach je jasným signálem

Pokud tak nastane poplach, nejprve začnou zjišťovat, co se děje, ale správně by okamžitě spolu s žáky měli opustit školní budovu. Je jasné, že pokud by došlo k požáru, došlo by tak k lidskému neštěstí i částečně pouhým špatným rozhodnutím.

Školní řád

Na začátku každého školního roku je žák seznámen se školním řádem, každý třídní učitel je povinen v třídnických hodinách vést výklad a probrat každý bod tak, aby jasným sdělením byl každý žák se školním řádem seznámen. Školní řád pak také visí v každé učebně, aby tak byl na očích a dostupný jak zaměstnancům, tak žákům a studentům. Mimo jiné a povinné body také školní řád obsahuje základní ustanovení co se bodů při poskytování první pomoci a důležitých kontaktů týče.

Školní úrazy

I když se bude postupovat dle předepsaných pravidel, může dojít k úrazu, zejména pak v hodinách tělesné výchovy, kde jsou vůbec úrazy obecně nejčastější. Naražené končetiny, prsty a podvrtnuté kotníky jsou běžné. O úraze je nutné vést plný záznam v knize úrazů. Je nutno uvést specifikaci úrazu i popis, jak k nehodě došlo a nevynechat ani řadu potřebných a jasných údajů, jako jsou data a časy doby úrazu.

Poučení žáků

Nutností jak předcházet úrazům a nečekaným nehodám je přísné poučení žáků o tom, jak se mají chovat nejen při pohybu ve třídách, ale i chodbách a jiných prostorách školy, jako jsou třeba zmíněné tělocvičny nebo jídelny. Nestačí pouze vyvěsit školní řád, ale přesně každý bod rozvést a také pravidelně a včas informovat žáky o prováděných změnách a přesném dodržování pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Také se klade důraz na sezónní pravidla, jako je třeba zimní období, a tak podobně. Je nutno brát na rizika ohled.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23419 (bozpcentrum.cz#49)


Přidat komentář