Bezpečnost práce ve skladu

Dodržování bezpečnosti ve skladu patří k důležitým povinnostem všech pracovníků, aby nedošlo ke zranění nebo ke škodám na majetku. Při práci ve skladu se vychází z nařízení vlády, která upravují postup při práci.

Bezpečnost práce ve skladech

Práce ve skladech a její bezpečnost se řídí nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Podrobně se bezpečností práce ve skladech a při manipulaci s materiálem zabývá ČSN 269030. Ve skladech a v jiných prostorách, které jsou určené ke skladování, musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky, které určují maximální přípustnou nosnost podlahy.

Označování ve skladech

V nepodsklepených skladech je označení stejně důležité, jako ve skladech podsklepených, protože pokud dojde k překročení únosnosti podlahy, může hrozit ztráta stability stohu palet a vzniknout tak prohlubeň v podlaze a tím i ztráta její rovnosti. Jestliže ve skladech dochází ke skladování sypkých materiálů, pak je potřeba výrazně označit maximální skladovací výšku sypkého materiálu nad podlahou.

Ukládání materiálů

Ruční ukládání materiálu do regálů, které jsou ve výšce nad 1,8 metru, se provádí z bezpečných pracovních zařízení. Vhodné jsou žebříky, pojízdné schody, schůdky nebo manipulační plošina. Často dochází k ukládání materiálu do regálů s pomocí židle, což je špatně. Rozměry, stejně jako druh manipulačních jednotek a způsob jejích ukládání do regálu musí odpovídat požadavkům, které jsou uvedeny v návodu, který je součástí regálu. Každý regál musí být označen štítkem, na kterém je uvedena největší nosnost buňky a nejvyšší počet buněk ve sloupci. Materiály je do regálu nutné ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich sesunutí. Jestliže regály není možné označit štítky s důležitými údaji, neboť k regálům není žádná dokumentace, nebo byly vyrobeny svépomocí, pak se tato situace řeší dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Toto nařízení uvádí, že jestliže není k dispozici průvodní dokumentace, je zaměstnavatel povinen vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Skladovací plocha

I šířka uliček mezi regály a slohy je stanovena nařízením. Tato nesmí být menší než 1 metr. Ulička musí být trvale volná. Nesmí být v žádném místě zužována, ani nesmí být zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být minimálně o 4 desetiny metru větší, než je největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů. Během manipulace je vždy nutné vymezit manipulační prostor a zakázat vstup nepovolaným osobám. Skladovací plochy, které jsou trvale používané, musí být zcela rovné, zpevněné, označené značkami, které zakazují vstup nepovolaným osobám, musí být odvodněné a je nutné je upravit s ohledem na povahu skladovaných manipulačních jednotek.

Ruční manipulace s břemeny

Jestliže je ručně manipulováno s břemeny, pak musí být při této činnosti používány takové postupy práce, aby nedošlo k úrazům nebo k poškození zdraví zaměstnanců. K rizikům vyplývajících z nedodržování bezpečnostních postupů patří např. vysmeknutí břemena, přiražení břemena, zranění o povrch břemena, zakopnutí při manipulaci s břemenem, uklouznutí, pád břemena při přenášení, při zdvihání, atd.

Kontrola regálů

Regály a skladová zařízení se kontrolují dle návodu vyhotoveného výrobcem nebo podle místního provozního řádu skladu. Lhůta kontroly je stanovena nařízením vlády č. 378/2001 Sb., dle kterého se kontrola provádí minimálně jednou za 12 měsíců a to v rozsahu, který je stanoven místním provozním bezpečnostním předpisem. Co se týká dřevěných regálů, pak tady je potřeba častější kontroly, neboť v praxi se častěji používají palety popraskané nebo jinak poškozené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23418 (bozpcentrum.cz#45)


Přidat komentář