Centrum bezpečnosti práce pro ČR

Máte zaměstnance? V tom případě je nutností dodržovat veškeré náležitosti BOZP a PO od vstupních a periodických školení a vedení dokumentace, přes vytváření bezpečného pracovního prostředí až po pravidelné interní kontroly atd. Víte, jak na to?

V dřívějších dobách často platilo, že práce na stavbách, v továrnách nebo v průmyslu obecně je nebezpečná a často při ní docházelo ke zraněním a to mnohdy i s trvalými následky nebo s následkem smrti. Proto byl ustanoven institut Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zkráceně BOZP, díky kterému se daří počty úrazů na pracovišti stále snižovat.

Bezpečnost práce je samozřejmě třeba dodržovat i na pracovištích, která vytvářejí dojem, že na nich žádný úraz bezprostředně nehrozí, jako jsou například kanceláře. I zde jsou však rizika úrazu a to například elektrickým proudem, poranění při přemisťování břemen, případně pádu ze schodů apod.

A dokonce i tam, kde to vypadá, že se skutečně nemůže nic stát, na člověka stále nezanedbatelně působí další faktory, které mohou při dlouhodobém nepříznivém vlivu vyvolat nemoci z povolání.

Odborníci z oblasti BOZP

Jedním z nejdůležitějších úkolů zaměstnavatelů je proto vytvářet takové pracovní prostředí, kde zaměstnancům nehrozí bezprostřední rizika pracovních úrazů ani nemocí z povolání. K tomu je samozřejmě zapotřebí, aby se zaměstnanci chovali dle platných předpisů, používali osobní ochranné pracovní pomůcky dodané zaměstnavatelem a dodržovali pracovní směrnice.

Zda jsou předpisy a směrnice vytvořeny správně, účelně a funkčně a zda je zaměstnanci dodržují a řídí se jimi, se kontroluje při pravidelných vnitropodnikových kontrolách. K tomu je zapotřebí počítat s inspekcemi státních kontrolních orgánů, které mohou být dopředu nahlášeny, ale stejně tak se mohou inspektoři objevit i neohlášeně.

Dále je třeba dbát na prevenci Požární ochrany. Sestavují se únikové a evakuační plány v písemné i grafické formě, označují se místa ohlašování požáru a únikové cesty, instalují se hlásiče požáru a požární přístroje včetně označení jejich lokalizace, dále se provádějí také kontroly těchto zařízení apod.

O všem, co se provádí v rámci BOZP a PO se vede dokumentace. Ta je zpravidla tvořena nejrůznějšími povinnými formuláři a knihami, do nichž se vkládají nezbytné zápisy.

Všechno výše uvedené by ale mohlo přijít vniveč, kdyby samotní zaměstnanci nebyli se všemi předpisy a opatřeními obeznámeni, kdyby je neznali anebo jim nerozuměli. Proto je nutnou povinností zaměstnavatele organizovat vstupní školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání a dále periodická školení, která se provádějí vždy po určité zákonem udané době, případně v odůvodněných případech i dříve.

Pakliže si chcete být jisti, že Váš podnik splňuje veškeré náležitosti bezpečnosti práce, využijte služeb odborníků z oblasti BOZP a PO.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23407 (bozpcentrum.cz#38)


Přidat komentář