Jak probíhá kontrola BOZP prováděná Oblastním inspektorátem práce

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány.

Detailně o pravomocech a pokutách si můžete přečíst v zákoně č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce.

Plánované kontroly se obvykle ohlašují několik dní předem. Některé OIP v krajích zveřejňují program činnosti - plán prověrek na celý rok. Na tento plán se můžete podívat na adrese www.suip.cz ( vyberte kraj/ program činnosti)..

Chyby při ohlášení kontroly:

  • nevěrohodné výmluvy o nemožnosti provést prověrku v termínu požadovaném inspektorem. Pokud jste prověrkou zaskočeni a opravdu ji potřebujete odložit, najděte seriózní, přijatelný důvod.
  • nekorektní telefonický rozhovor už při ohlášení kontroly. Inspektor tak již předem získá negativní postoj k vaší firmě.

Zodpovědný zástupce

Výstupem z kontroly je protokol o kontrole, který po ukončení kontroly přebírá statutární zástupce firmy nebo jím pověřený zástupce firmy. Na základě zjištěných nedostatků, inspektor vydává spolu s protokolem opatření k odstranění těchto nedostatků, včetně termínů, do kdy mají být odstraněny. Může také navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik (§ 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., v platném znění). Podle § 41 z. č. 251/2005 Sb., kontrolovaná osoba má právo písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů. Pokud tohoto práva nevyužije, inspektor vyžaduje od kontrolované osoby písemnou zprávu, jaká opatření k odstranění nedostatků byla provedena a zda byly nedostatky odstraněny.

Povinnosti vyplývyjící z předpisů

Ten, kdo se s inspektory OIP ještě při prověrce nesetkal, může být překvapen, co všechno chtějí a jakou spoustu povinností uložených předpisy k zajištění bezpečnosti práce a dodržování pracovních podmínek naše legislativa obsahuje. Navíc neexistuje žádný "ceník" závad, takže za pro vás zdánlivě banální nedostatky se pokuta může pohybovat v řádech statisíců korun.

Příklady ze skutečných případů pokut :

  • práce mladistvého učně v průmyslu v teniskách 800.000 Kč
  • nedodržení přestávek v řízení kamiónů (dle tachografu) 1.000.000 Kč
  • nezpracovaná směrnice pro výdej OOPP, neprokazatelný výdej OOPP 80.000 Kč
  • neoznačení únikových východů, uzávěrů přívodu energií a hlavních vypínačů 30.000 Kč

V odůvodnění pokut byly samozřejmě uvedeny další porušení předpisů, uvedené však byly hlavní. Příčinou uložení pokuty však bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci...Nedostatky, porušení předpisů nalezne inspektor v jakékoli firmě.

Zdroj: e-bozp

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31213


Přidat komentář