Inspekce práce - udělí až miliónové pokuty

Má vaše firma zaměstnance? Pak dbejte všech pracovně-právních. Inspekce práce může přijít kdykoli a rozsévat pokuty v řádu miliónů

Přestupky, za které je možno porušovatele povinností postihnout

Přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance se dopustí fyzická osoba tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1 zákoníku práce. Za to lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Přestupku na úseku rovného zacházení se dopustí tím, že nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání a diskriminuje zaměstnance.

V případě, že postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Za přestupek proti rovnému zacházení hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 400 000 Kč

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Fyzická osoba může být postižena pokutou až do výše 300 000 Kč.

Přestupku na úseku odměňování zaměstnanců se dopustí ten, kdo:

 • Neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci.

 • Neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě minimálního mzdového tarifu nebo plat ve stanovené výši.

 • Neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku.

 • Neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas, neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci.

 • Neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

 • Neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

 • Poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují.

 • Provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky.

 • Neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši.

 • Nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

 • Odmění mladistvé zaměstnance v rozporu s § 166 odst. 2 zákoníku práce, neposkytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Za přestupek v odměňování zaměstnanců lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle konkrétní specifikace.

Výčet přestupků je daleko rozsáhlejší a výše sankcí dosahuje několika set tisíc korun. Lze proto předpokládat, že uvedené inspekční orgány budou mít náležitý respekt a zabezpečí, aby pracovněprávní předpisy byly nejen hezky stanoveny na papíře, ale i důsledně respektovány.

Připraveno podle materiálů portálu: www.mesec.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34352


Přidat komentář