Inspekce práce - udělí až miliónové pokuty

Má vaše firma zaměstnance? Pak dbejte všech pracovně-právních. Inspekce práce může přijít kdykoli a rozsévat pokuty v řádu miliónů

Přestupky, za které je možno porušovatele povinností postihnout

Přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance se dopustí fyzická osoba tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1 zákoníku práce. Za to lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Přestupku na úseku rovného zacházení se dopustí tím, že nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání a diskriminuje zaměstnance.

V případě, že postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu.

Za přestupek proti rovnému zacházení hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 400 000 Kč

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Fyzická osoba může být postižena pokutou až do výše 300 000 Kč.

Přestupku na úseku odměňování zaměstnanců se dopustí ten, kdo:

 • Neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci.

 • Neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě minimálního mzdového tarifu nebo plat ve stanovené výši.

 • Neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku.

 • Neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas, neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci.

 • Neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

 • Neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

 • Poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují.

 • Provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky.

 • Neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši.

 • Nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

 • Odmění mladistvé zaměstnance v rozporu s § 166 odst. 2 zákoníku práce, neposkytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Za přestupek v odměňování zaměstnanců lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle konkrétní specifikace.

Výčet přestupků je daleko rozsáhlejší a výše sankcí dosahuje několika set tisíc korun. Lze proto předpokládat, že uvedené inspekční orgány budou mít náležitý respekt a zabezpečí, aby pracovněprávní předpisy byly nejen hezky stanoveny na papíře, ale i důsledně respektovány.

Připraveno podle materiálů portálu: www.mesec.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34352


Diskuze a zkušenosti

Miroslav | 05.04.2018 18:46
děláte si z občanů srandu.?něco takového v této společnosti existuje?

Miroslav | 05.04.2018 18:56
zamestnal mne jako zahrdníka,n14 roků,nikdy nmi nedal žádnou pracovní obuv ani odev. když jsem se dotázal na pracovní prostredky,řekl,že jsem technický pracovník. už mne to nebolí odešel jsem, ALE tento Judr.Karel Nedbálek se tlačí na místo senátora pana Čubu který byl odvolán,pro nemoc. Myslím,že Judr Nedbálek tam nemá co dělat.není to člověk ,který cítí s lidmi,jen Já Já a Já 14 roků jsem u něho pracoval pod.limitem 12 000k.č českých. a nemyslím si.že tento člověk bude senátor.FUJ.


Přidat komentář