Pohled OIP na problematiku poskytování a používání OOPP

Při kontrolní činnosti se inspektoři již méně setkávají s tím, že by zaměstnancům nebyly OOPP poskytovány, problémy jsou spíše ve vhodnosti výběru OOPP pro jednotlivé pracovní činnosti, jejich kvalita a používání.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit výkonu práce a musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které je prováděcím nařízením k Zákonu č. 22/1997 Sb.

OOPP a průvodní dokumentace

Pro používání OOPP je dobré vědět, že jako „stanovený výrobek“ musí splňovat požadavky, mezi něž například patří, že musí být dodávány s průvodní dokumentací. Při kontrolní činnosti se inspektoři již méně setkávají s tím, že by zaměstnancům nebyly OOPP poskytovány, problémy jsou spíše ve vhodnosti výběru OOPP pro jednotlivé pracovní činnosti, jejich kvalita a používání, někdy i nevhodnost vzhledem k vytváření nového rizika (častěji nebezpečnějšího než to, před kterým má OOPP chránit).

Musíme přesně vědět co mají OOPP splňovat

U kontrolovaných osob se setkáváme nejčastěji při poskytování OOPP s následujícím postupem. Bezpečnostní technik zpracuje Směrnici pro poskytování OOPP (příliš obecně), „vykřížkuje“ tabulku vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků pro jednotlivá pracovní zařazení, případně na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce zpracuje seznam OOPP, které mají být poskytnuty zaměstnanci. OOPP jsou poté sice většinou nakupovány v autorizovaných prodejnách, mnohdy ale nejsou vhodné právě pro prováděnou pracovní činnost pracovníkem (např. koupit „ochrannou obuv“ nebo „ochranné rukavice“ bez bližšího určení může způsobit závažný nedostatek – musíme přesně vědět, jaké požadavky má daný výrobek splňovat).

Poskytování OOPP

zaměstnavatelem je zaznamenáno do osobních karet nebo vedeno v samostatné evidenci.

Evidence bývá mnohdy právě v rozporu s požadavky Směrnice pro poskytování OOPP, kdy tato stanovuje způsob, který není vyhovující pro daný subjekt.

Jak je uvedeno výše, OOPP jako „stanovené výrobky“ musí být dodávány s příslušnou dokumentací. Ta specifikuje, jaké ochranné vlastnosti od zakoupeného OOPP máme očekávata jak je používat (pozor na OOPP se stanovenou dobou exspirace – často bývá překračována).

Minimální pozornost je bohužel věnována právě tomu, aby byly nakoupeny OOPP s takovými vlastnostmi jaké požaduje např. výrobce stroje pro obsluhu, případně co je uvedeno v bezpečnostním listu používané nebezpečné látky (např. zakoupený respirátor, který nechrání pracovníka před škodlivými účinky látky, s kterou manipuluje).

OOPP je potřeba udržovat v použitelném stavu

Přidělením OOPP však povinnost zaměstnavatele nekončí, je dále povinen udržovat OOPP v použitelném stavu, seznámit zaměstnance se způsobem užívání a kontrolovat jejich používání. Nejčastějším nedostatkem v praxi je, že pracovník „nafasuje“ dle seznamu OOPP, přičemž jejich použití je závislé na činnosti, kterou právě vykonává (např. nemusí používat ochranné brýle pokud manipuluje s materiálem, použije je při obsluze stroje, atp.). Mnohdy se setkáváme i s tím, že pracovníci jsou vybaveni OOPP (např. brýle) i pro činnosti, kde riziko, před kterým má prostředek chránit, je bezvýznamné případně akceptovatelné, ovšem používání OOPP může vést k novým rizikům s mírou rizika větší. (brýle – otázka ergonomie, 8 hodin na očích…, rukavice – zbytečné pocení, útlak nervových zakončení při nekvalitním provedení…).

A jak by měla vypadat správná praxe?

Bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucími pracovníky (vedoucí výroby, mistři,…) provedou vyhodnocení rizik pro konkrétní podmínky práce na jednotlivá pracoviště. Na základě zjištění stanoví kdy a jaké OOPP je nutno používat (s využitím návodů k obsluze, bezpečnostních listů,….), zpracují seznam na základě vyhodnocení těchto rizik (§ 104 odst. 5 Zákoníku práce) a určí vhodný způsob přidělování zaměstnancům. Pro uvedené OOPP v seznamu stanoví způsob používání a provádění průběžných kontrol používání včetně provedení zápisu o kontrole.

Ing. Jan Strouhal, inspektor Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj SUIP

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32841


Diskuze a zkušenosti

Martina | 21.08.2016 11:25
Děkuji za poučný článek


Přidat komentář