Využití e-learningu pro školení zaměstnanců o požární ochraně

Je dobré mít povinné školení požární ochrany formou e-learingu? Odpověď GŘ HZS naleznete v tomto článku.

Stanovisko GŘ HZS ČR k otázce využití e-learningu pro školení zaměstnanců o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) upravuje školení zaměstnanců o požární ochraně v § 16 s podrobnostmi uvedenými zejména v § 23, § 26 a § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Ve smyslu § 26 vyhlášky o požární prevenci určuje rozsah a obsah školení právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Znalosti získané při školení zaměstnanců jsou ověřovány v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.

Dle ustanovení § 23 vyhlášky o požární prevenci je obsahem školení o požární ochraně mimo jiné seznámení s organizací a zajištěním požární ochrany na konkrétních pracovištích, s požárním nebezpečím vznikajícím v místě výkonu práce zaměstnance, s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, a také s funkcí či způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení. Školení vedoucích zaměstnanců obsahuje skutečnosti jako u školení všech jimi řízených zaměstnanců.

Z výše uvedeného vyplývá, že každé školení o požární ochraně má být směřováno na konkrétní skupinu zaměstnanců, kteří vykonávají práci nebo se vyskytují na určitém pracovišti.

Každé pracoviště má svá specifika a rozdílné požární nebezpečí

s nimiž musí být při školení o požární ochraně dané osoby seznámeny.

Různá pracoviště jsou také vybavena jinými věcnými prostředky požární ochrany, popř. požárně bezpečnostními zařízeními, jejichž rozmístění a způsob použití musí být také předmětem školení o požární ochraně. Školení zaměstnanci tak dostávají kromě obecných informací také informace a návody vztahující se přímo k práci vykonávané na konkrétním pracovišti.

Z této základní podmínky se vychází při stanovování rozsahu a obsahu školení a rozsahu a způsobu ověření získaných znalostí.

Elektronická forma školení o požární ochraně je jednou z možných. Její využití nelze zcela odmítnout, ale k její aplikaci je nutné přistupovat velice obezřetně.

Je nutné zdůraznit, že v případě požární ochrany se jedná o informace na účinnou ochranu života a zdraví občanů i zaměstnanců a majetku před požáry. Použití této formy školení je navíc vázáno na splnění určitých vstupních podmínek, zejména na znalost školené osoby pracovat s počítačem a dostupnost počítačové techniky s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Zda je elektronická forma školení vhodná pro konkrétní skupiny zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců) posuzuje osoba s odbornou způsobilostí ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně, tzn. technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá právnická osoba (statutární orgán) nebo podnikající fyzická osoba (nebo její zástupce) a to ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti.

Zdroj: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32789


Přidat komentář