Školení požární ochrany

Stejně jako školení BOZP, tak i školení požární ochrany je nedílnou součástí každého zaměstnání a týká se jak řadových, tak i vedoucích zaměstnanců. Co Vás čeká na školení požární ochrany? Čtěte dále.

Hned na začátku si povězme, kdo může školení požární ochrany provádět.

Typy pracovišť a školitel požární ochrany

Na základě typu pracoviště může školení požární ochrany provádět pouze osoba, která úspěšně absolvovala příslušné školení nebo odbornou přípravu.

Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

Pakliže jde o pracoviště, na kterém jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, může školení požární ochrany provést proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany.

Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím

Pokud se jedná o pracoviště s vysokým požárním nebezpečím, pak může školení provádět technik požární ochrany anebo opět proškolený vedoucí zaměstnanec. Školení požární ochrany pro pracoviště se zvýšeným i vysokým požárním nebezpečím se řídí zákonem č. 133/1985 Sb. a vyhláškou 246/2001 Sb.

Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí

Jestliže se jedná o pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, řídí se školení požární ochrany zákonem 262/2006 Sb. Zákoníku práce. V takovém případě je organizaci umožněno stanovit si vlastní podmínky a pravidla pro provádění školení o požární ochraně a to s ohledem na specifické podmínky na daném pracovišti a na vlastním zjištění a vyhodnocení rizik.

Školení požární ochrany a odborná příprava zaměstnanců

Školení požární ochrany se dále liší dle toho, kterým zaměstnancům je určeno.

Školení požární ochrany pro zaměstnance

Školení požární ochrany pro zaměstnance se provádí při nástupu do zaměstnání anebo při změně pracoviště či pracovního zařazení zaměstnance. Dále je nutno školení opakovat vždy minimálně jednou za dva roky.

Obsahem školení požární ochrany pro zaměstnance je především seznámení s organizací, zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně, dále pak s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech, které jsou provozovány v místě výkonu práce zaměstnance. Obsahem školení o požární ochraně je dále seznámení s požárním řádem a požárními poplachovými směrnicemi na pracovišti, případně s požárním evakuačním plánem, eventuálně další příslušnou dokumentací. Následuje seznámení s požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu na pracovišti a v mimopracovní době a s umístěním a s funkcí, obsluhou a způsobem použití prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance

Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance se od předchozího liší především tím, že je nutno jej opakovat přinejmenším jednou za tři roky a dále je školení pro vedoucí zaměstnance doplněno o seznámení s funkcí a způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti, které se týkají jemu podřízených zaměstnanců.

Odborná příprava zaměstnanců na úseku požární ochrany

Kromě školení požární ochrany zaměstnanců nebo vedoucích zaměstnanců je možné využít i odborné přípravy zaměstnanců preventivních požárních hlídek nebo odborné přípravy preventistů požární ochrany a tím ještě více zkvalitnit požární ochranu v podniku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23453 (bozpcentrum.cz#4)


Přidat komentář