Předpisy BOZP

Předpisy BOZP, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vycházejí ze zákona, jsou pro mnoho podnikatelů noční můrou. Jejich správné zavedení a dodržování navíc podléhá přísným kontrolám.

BOZP, tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci, je systém předpisů a opatření daných zákonem, které mají za úkol chránit zaměstnance před poškozením jeho zdraví a ohrožením života.

Předpisy BOZP

Předpisy BOZP zahrnují řadu technických, organizačních a také zdravotních a hygienických předpisů, která mají za úkol snížit rizika poškození zdraví a smrti zaměstnance na minimum. Jejich součástí jsou i výchovné předpisy, které jsou realizovány na povinných periodických školeních zaměstnanců.

Nedodržování předpisů BOZP

Předpisy BOZP je povinen dodržovat každý podnikatel, a po proškolení i jeho zaměstnanec. BOZP předpisy se připravují se vznikem firmy a s jejím zánikem končí. Dodržovat předpisy BOZP je povinen každý podnikatel. Tedy i ten, který nemá žádné zaměstnance. Zvláště u OSVČ a živnostníků je tato problematika choulostivá. Je totiž nutné, aby si i tito podnikatelé zajistili proškolení, například u dodavatelské firmy, a zavedly předpisy BOZP podle své pracovní činnosti. Nedodržení předpisů BOZP podléhá vysokým sankcím. Ty při zjištění nedostatků BOZP stanovuje inspekční kontrola. Pokuty a sankce bývají až tak vysoké, že mohou pro podnikatele mít likvidační charakter. Mnohem horší však je, pokud se v důsledku nedodržení předpisů BOZP stane úraz, nebo dojde k události, která ohrozí zaměstnance na životě. Zde pak již nehrozí jen sankce, ale mnohem horší je vina, kterou podnikatel následně pociťuje.

Předpisy BOZP a jejich realizace

S předpisy BOZP je nutné počítat již při zakládání firmy. Tedy při přípravě podnikatelského plánu. Již v tomto okamžiku je nutné zvážit, které předpisy BOZP se dané pracovní činnosti týkají, jak bude nutné zabezpečit provoz po bezpečnostní stránce, jak zajistit čistotu provozu a v případě, že provoz vykazuje jakékoli nadměrné hodnoty, například hluk, jak tyto hodnoty snížit. Kromě toho je třeba počítat i s pořízením ochranných pomůcek. Zapomenout nelze ani na takové předpisy, které udávají počet a četnost revizí, kontrol a školení. Vše by mělo být vedeno v dokumentaci BOZP, jejíž vedení taktéž vyplývá z předpisů BOZP.

Předpisy BOZP a ochrana zdraví

Předpisy BOZP o ochraně zdraví vycházejí ze základních legislativních předpisů. Je však nutné dívat se na ně z pohledu jednotlivých pracovních činností. Zatímco některé právní předpisy o BOZP jsou přesně definovány, jiné mají jen velmi hrubou osnovu. To proto, že samotná problematika BOZP je velmi komplikovaná a v podstatě není možné uvádět předpisy BOZP na všechny pracovní činnosti. Přesto je vždy nutné přesné nastavení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Jinak hrozí postihy kontrolních orgánů.

Jak zajistit předpisy BOZP?

Existuje několik možností. Buď sám podnikatel projde školeními BOZP a sám se postará o aplikaci předpisů BOZP na svou podnikatelskou činnost. Další možností je technik BOZP, kterého podnikatel zaměstná. A poslední a zřejmě po všech stránkách nejefektivnější možností je zajištění BOZP pomocí dodavatelské firmy. Zde je nejmenší riziko, že kontrolní úřad najde nějaké nedostatky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23413 (bozpcentrum.cz#6)


Přidat komentář